Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

wtorek, 31 październik 2017 10:24

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU NR 1/2017/G

  

 

Data ogłoszenia 31.10.2017 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU

NR 1/2017/G

Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Ziemi Gotyku, w tym szkolenia w zakresie środowiska naturalnego - projekt grantowy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku działająca na terenie gmin: Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie i Miasto Chełmża ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zakres tematyczny naboru

  1. Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru LGD Ziemia Gotyku
  2. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.                                                   (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 1, 5, 8 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. z późn. zm.)

Termin składania wniosków

W dniach od 14.11.2017 do 05.12.2017  w godzinach od 7:30 do 15:30, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 05.12.2017 r. do godz. 12:00.

Miejsce składania wniosków

Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża

Tryb składania wniosków

  1. Wnioski o powierzenie grantu należy składać bezpośrednio w biurze LGD, tj. w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
  2. Wniosek o powierzenie grantu sporządzony wyłącznie na formularzu wniosku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej podpisane przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika oraz w wersji elektronicznej na płycie CD wraz z załącznikami (prosimy o zapisanie na płycie wszystkich załączników, które zostaną załączone do wniosku w wersji papierowej – wersje papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame). Płyta powinna być podpisana wg poniższego wzoru:
  • nazwa Grantobiorcy,
  • nazwa zadania w ramach projektu grantowego.

3. Wniosek o powierzenie grantu powinien być wydrukowany, podpisany we wskazanych miejscach, trwale spięty i umieszczony w skoroszycie. 

4. Za moment złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do biura LGD. Złożenie wniosku potwierdza się na kopii wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, pieczęć LGD, podpis osoby przyjmującej wniosek, numer nadany wnioskowi oraz liczbę załączników.

Forma wsparcia

Refundacja

Maksymalna kwota pomocy na jeden grant

25 000,00 zł

Minimalna kwota pomocy na jeden grant

5 000,00 zł

Intensywność pomocy 

do 100% kosztów kwalifikowalnych

Limit środków w ramach naboru

100 000,00  zł

Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego

  1. Inicjatywy promujące lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz inne atrakcje turystyczne i produkty lokalne,  w tym wydarzenia kulturalne, edukacyjne, promocyjne oraz inwestycyjne (np. renowacja, remont, zakup wyposażenia) upowszechniające lokalne dziedzictwo obszaru LGD Ziemia Gotyku
  2. Działania edukacyjne podnoszące wiedzę, w tym szkolenia dotyczące wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Cele i wskaźniki planowanego do osiągnięcia w ramach projektu grantowego

Cel ogólny nr 3 Podniesienie poziomu kapitału społecznego na obszarze LSR

Cel Szczegółowy nr  3.1 Rozwijanie lokalnych inicjatyw społecznych  i kulturalnych do 2023 roku

Przedsięwzięcie nr 3.1.1. „RAZEM DLA SIEBIE I DLA INNYCH”

Wskaźnik produktu:

Nr.1. Liczba inicjatyw promujących lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz inne atrakcje turystyczne i produkty lokalne – 5 szt.

Nr 2. Liczba działań edukacyjnych podnoszących wiedzę, w tym szkoleń – 1 szt.

Limity środków na realizację wskaźników:

- na realizację wskaźnika nr 1 – 94 000,00 zł

- na realizację wskaźnika nr 2 – 6 000,00 zł

GRANTOBIORCY

O granty może ubiegać się podmiot będący:

  1. Organizacją pozarządową zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym,  jeżeli siedziba tej organizacji lub jej oddziału znajduje się na obszarze LGD „Ziemia Gotyku”, lub   
  2. Instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, jeżeli siedziba tej instytucji znajduje się na obszarze LGD „Ziemia Gotyku”

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru.

1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

 2. Zgodność z zakresem tematycznym: Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru LGD Ziemia Gotyku, Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.               

3. Złożony wniosek musi być zgodny z:

–      warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1570 i Dz. U. z 2016 poz. 1390, Dz. U. z 2017 poz. 1558 )

–      oceną wstępną w zakresie wymogów formalnych,

–      z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020,

–      oceną zgodności z LSR,

–      kryteriami wyboru grantobiorców ( załącznik nr 3) oraz uzyskać minimalną liczbę punktów dla przedsięwzięcia, która wynosi  25 pkt

Informacja o załącznikach

–      Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.

–      Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru operacji, jeśli jest to wymagane

Miejsce udostępniania dokumentów

–      Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku,

–      formularz wniosku o powierzenie grantu,

–      formularz wniosku o rozliczenie grantu oraz sprawozdanie końcowe z realizacji grantu,

–      formularz umowy o powierzenie grantu,

dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku www.lsr.ziemiagotyku.com oraz www.lgd.ziemiagotyku.com

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa Grantobiorcom w zakresie naboru wniosków

Doradztwo w zakresie naboru wniosków prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku w zakresie przygotowania wniosku, dokumentów i załączników osobiście w siedzibie Biura Ziemia Gotyku (Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża), od poniedziałku od piątku w godz. 7:30-15:30, po wcześniejszym umówieniu się.

Biuro LGD Ziemia Gotyku umożliwia skorzystanie z bezpłatnego doradztwa Grantobiorcom zainteresowanym składaniem wniosków do 04.12.2017 r. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości konsultowania wniosku i załączników oraz sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

UWAGA – kolejność złożenia wniosków ma znaczenie w sytuacji opisanej w  LSR. W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o miejscu zadania na liście wniosków wybranych decyduje procentowy udział finansowego wkładu własnego wnioskodawcy. Dla kryterium kluczowego jest wyliczana średnia arytmetyczna wszystkich ważnie oddanych głosów. W przypadku dalszych trudności w ustaleniu miejsca na liście wniosków wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o powierzenie grantu w Biurze LGD.

Ponadto przy tworzeniu list brane są pod uwagę wskaźniki produktu i rezultatu  projektu grantowego, które powinny zostać osiągnięte w wyniku realizacji poszczególnych grantów.

Ogłoszenie o naborze wniosków - pobierz

Wykaz załączników do ogłoszenia:

–      Załącznik nr 1 - Planowane do osiągnięcia w wyniku projektu grantowego cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - pobierz

–      Załącznik nr 2 - Karta weryfikacji wstępnej wniosku o powierzenie grantu (zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 ) - pobierz

–      Załącznik nr 3 - Kryteria wyboru Grantobiorców - pobierz

–      Załącznik nr 4 - Regulamin konkursu - pobierz

                                      Załącznik nr 1 do Regulaminu - pobierz
Załącznik nr 2 do Regulaminu - pobierz
Załącznik nr 3 do Regulaminu - pobierz
Załącznik nr 4 do Regulaminu - pobierz
Załącznik nr 5 do Regulaminu - pobierz

Dokumenty do pobrania przez Grantobiorców:

–      formularz wniosku o powierzenie grantu - pobierz

–      formularz wniosku o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji grantu - pobierz

–      formularz umowy o powierzenie grantu - pobierz

–      formularz wniesienia odwołania od decyzji LGD - pobierz

 

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie