Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

czwartek, 19 kwiecień 2018 17:21

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2018 – Wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości

 

baner

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2018 – Wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości

Brąchnówko, 20 kwietnia 2018 r.

image001zg

Ogłoszenie o naborze wniosków

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
(dalej: RPO WK-P)

Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (dalej: RLKS)

 

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:
Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-163/18

 

Numer konkursu LGD: 7/2018

 

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

 

Cel ogólny:

Cel ogólny 1: Wzrost gospodarczy obszaru LSR Ziemia Gotyku

Cel szczegółowy LSR:

Cel szczegółowy 1.2. Wzrost konkurencyjności mikro i małych firm do 2023 roku

SzOOP: Cel osi priorytetowej: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Przedsięwzięcie LSR:

Przedsięwzięcie 1.2.1. „CHEŁMŻA OŚRODKIEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LOKALNEJ”

Typ projektu SZOOP:

Wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości poprzez dostosowanie istniejących budowli do pełnienia funkcji inkubatora i wsparcie usług świadczonych przez inkubator

 

 

WSTĘP

Ogłoszenie o naborze (zamiennie: Ogłoszenie) oraz pozostała dokumentacja konkursowa została opracowana w oparciu o zapisy ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 poz. 378 z późn. zm.), dalej: ustawa o RLKS.
Więcej aktów prawnych oraz dokumentów, niezbędnych do realizacji projektów  w ramach osi priorytetowej 7 RPO WK-P zostało wskazanych w Zasadach wsparcia, stanowiących Załącznik nr 3 do Ogłoszenia. W Zasadach wsparcia znajdują się również informacje uzupełniające/uszczegółowiające zapisy znajdujące się w niniejszym Ogłoszeniu.

I. TERMINY

Termin, od którego można składać wnioski –  04.05.2018 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 05.06.2018 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – IV kwartał 2018 r.

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o dofinansowanie należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku (dalej: LGD Ziemia Gotyku).
Adres: Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża,
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

III. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

1.    Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/ ,zgodnie z Instrukcją użytkownika GWD oraz Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.

2.    Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami i pismem przewodnim w biurze LGD Ziemia Gotyku, w terminie naboru.

3.    Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej należy złożyć w 2 egzemplarzach:
1 egzemplarz: oryginał formularza wniosku + komplet załączników
2 egzemplarz: kopia formularza wniosku + kopia kompletu załączników.

4.    Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony osobiście lub przez posłańca lub poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe – decyduje data wpływu do biura LGD Ziemia Gotyku”.

5.    W celu sprawniejszej weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektu zaleca się składanie wniosków o dofinansowanie projektów w formie papierowej osobiście lub przez posłańca.

6.    Wnioski o dofinansowanie projektów złożone wyłącznie w GWD lub w formie papierowej bez wykorzystania GWD nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym projekty których dotyczą nie będą podlegały ocenie.

7.    W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu GWD uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: (56) 62 18 316.

8.    Wersja papierowa formularza wniosku o dofinansowanie projektu powinna być tożsama odpowiednio z wersją elektroniczną formularza wypełnioną w GWD (suma kontrolna wersji papierowej powinna być zgodna z sumą kontrolną wersji elektronicznej).

9.    Wnioskodawca powinien stosować się do Instrukcji użytkownika GWD, Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu i Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu, które stanowią załączniki do Ogłoszenia o naborze.

10.    Do wniosku o dofinansowanie projektu powinny zostać załączone wszystkie wymagane załączniki określone w Liście załączników stanowiącej załącznik do Ogłoszenia o naborze, w Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie oraz w kryteriach/warunkach wyboru projektów. Załączniki do wniosku o dofinansowanie powinny być zgodne z przepisami prawa polskiego i unijnego. Załączniki powinny zostać ponumerowane zgodnie z numeracją załączników zawartą w ww. Instrukcji. Załączniki więcej niż jednostronicowe powinny mieć ponumerowane strony.

11.    Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie projektu należy przygotować na wzorze zamieszczonym pod ogłoszeniem o konkursie naborze wniosków oraz złożyć
w następujący sposób:
•    Studium wykonalności w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.
Wersja papierowa i elektroniczna powinny być tożsame.
•    Arkusze obliczeniowe do Studium wykonalności, zawierające aktywne formuły wyłącznie w wersji elektronicznej.
Wersje elektroniczne ww. dokumentów należy złożyć w GWD.
W celu złożenia załącznika nr 1. w GWD należy skompresować dokumenty: Studium wykonalności (część opisową) oraz arkusze obliczeniowe i załączyć je jako jeden plik.

12.    Wniosek o dofinansowanie projektu powinien być czytelnie podpisany przez wyznaczoną osobę lub wyznaczone osoby, uprawnioną/ne zgodnie z zasadami reprezentacji danego podmiotu, określonymi w dokumencie rejestrowym lub statutowym (w przypadku podpisu nieczytelnego wymagana jest imienna pieczątka). Możliwa jest sytuacja, w której osoba uprawniona do podpisania wniosku upoważnia inną osobę do jego podpisania. W takim przypadku do dokumentacji projektowej należy dołączyć pisemne upoważnienie w ww. zakresie.
Powyższe zasady należy stosować odpowiednio do załączników do wniosku o dofinansowanie projektu. Załączniki partnera projektu (jeśli dotyczą), powinny być podpisane przez właściwego partnera zgodnie z ww. zasadami.

13.    Kserokopia oryginału wniosku o dofinansowanie projektu i załączników powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem. Na pierwszej stronie kopii powinien znaleźć się zapis: „za zgodność z oryginałem”, zakres poświadczanych stron oraz czytelny podpis (w przypadku podpisu nieczytelnego wymagana jest imienna pieczątka) jednej z osób uprawnionych do podpisania wniosku o dofinansowanie lub innej osoby posiadającej stosowne upoważnienie. Upoważnienie dla osoby potwierdzającej zgodność dokumentów z oryginałem musi być dołączone do wniosku o dofinansowanie projektu. Kserokopie załączników partnera projektu (jeśli dotyczą), powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z ww. zasadami, przez właściwego partnera lub osobę uprawnioną/upoważnioną do podpisania wniosku.

14.    Każdy egzemplarz dokumentacji projektowej (wniosek + komplet załączników) powinien być wpięty do oddzielnego segregatora oznaczonego w następujący sposób:
•    logo RPO WK-P;
•    cyfra 1 dla oznaczenia pierwszego egzemplarza dokumentacji lub 2 dla oznaczenia drugiego egzemplarza dokumentacji;
•    numer segregatora, w przypadku większej liczby segregatorów: np. Segregator 1;
•    numer i nazwa osi priorytetowej: Oś Priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność,
•    numer i nazwa działania: Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność,
•    nazwa wnioskodawcy;
•    tytuł projektu.

15.    W segregatorze na pierwszym miejscu należy umieścić pismo przewodnie, następnie: wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu. Załączniki powinny być umieszczone w segregatorze według kolejności zgodnej z listą załączników zawartą w Instrukcji wypełniania załączników.

16.    Jeżeli niemożliwe jest wpięcie egzemplarza dokumentacji do jednego segregatora, należy podzielić ją na części i wpiąć do kolejnych segregatorów. Segregatory powinny być ponumerowane oraz powinny zawierać wykaz dokumentów znajdujących się w danym segregatorze. Wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki do wniosku powinny być kompletne oraz dostarczone w zwartej formie: wniosek oraz poszczególne załączniki powinny być odrębnie zszyte bądź zbindowane.

17.    Złożone wnioski o dofinansowanie projektu winny być wypełnione w języku polskim.

18.    Wnioskodawca zobowiązany jest do powiadomienia LGD i Instytucji Zarządzającej RPO WK-P (w zależności od etapu weryfikacji) o jakichkolwiek zmianach adresowych oraz dotyczących osób prawnie upoważnionych do podpisania wniosku o dofinansowanie oraz umowy o dofinansowanie projektu i upoważnionych do kontaktu w sprawach projektu niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia zdarzenia).

IV. KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:
•    jednostki samorządu terytorialnego;
•    związki jednostek samorządu terytorialnego;
•    stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
•    samorządowe jednostki organizacyjne;
•    organizacje pozarządowe;
•    instytucje otoczenia biznesu;
•    partnerów prywatnych we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

V. DO KOGO MA BYĆ SKIEROWANY PROJEKT (GRUPA DOCELOWA)

Grupą docelową, w ramach ogłaszanego naboru, są mieszkańcy obszarów objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, w tym w szczególności podmioty prowadzące działalność gospodarczą jako mikro lub małe przedsiębiorstwo na terenie Gminy Miasta Chełmża.

VI. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE

Dofinansowanie w ramach ogłaszanego naboru można uzyskać na:
Wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości poprzez dostosowanie istniejących budowli do pełnienia funkcji inkubatora i wsparcie usług świadczonych przez inkubator.
Interwencja LSR polega na wspieraniu tworzenia i rozwoju inkubatora przedsiębiorczości w  centrum obszaru jakim jest Gmina Miasto Chełmża, pełniące istotne funkcje społeczne i gospodarcze, będące jednocześnie miejscowością o dużej koncentracji zjawisk problemowych takich jak wysoki poziom bezrobocia oraz wysoki udział osób korzystających z pomocy społecznej.
Wsparcie udzielane będzie wyłącznie inkubatorom wspomagającym przedsiębiorstwa z branży nierolniczej.

VII. WSKAŹNIKI REZULTATU I PRODUKTU

W ramach realizowanego przedsięwzięcia należy osiągnąć następujące wskaźniki:
Wskaźnik rezultatu bezpośredniego:
- liczba nowych przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu instytucji otoczenia biznesu;
- liczba przedsiębiorstw korzystających z usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości;

Wskaźnik produktu:
- liczba usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez Inkubatory przedsiębiorczości;
- liczba wspartych inkubatorów przedsiębiorczości;

Uwaga! Wnioskodawca, we wniosku o dofinansowanie projektu (w sekcji I.1) ma obowiązek wybrać z powyższej listy wszystkie te wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego, które będą odzwierciedlać specyfikę i cele jego projektu. W przypadku gdy wnioskodawca nie wybierze wskaźnika produktu i rezultatu bezpośredniego, który będzie odzwierciedlać specyfikę i cele jego projektu, będzie to skutkować niespełnieniem warunku I.12 Wskaźniki realizacji celów projektu, określonym w warunkach udzielenia wsparcia stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.

VIII. OGÓLNA PULA ŚRODKÓW PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 1 436 339 PLN.

IX. FORMA WSPARCIA

Dotacja bezzwrotna: refundacja lub rozliczenie w przypadku systemu zaliczkowego.

X. POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTU ORAZ MAKSYMALNA I MINIMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU1

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, jednak nie może być większy niż 85%2  kosztów kwalifikowalnych.

XI. ETAPY WERYFIKACJI

Ocena i wybór projektów na poziomie LGD:

−    w terminie 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków
o dofinansowanie projektów, LGD dokonuje oceny zgodności projektu z LSR oraz wybiera projekty i ustala kwotę dofinasowania;
−    jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie projektu konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności projektu z LSR, wyboru projektu lub ustalenia kwoty dofinansowania, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to dofinansowanie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów. Wezwanie wydłuża termin na wybór projektów o 7 dni (do 52 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o dofinansowanie);
−    w terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru projektów LGD przekazuje Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego wnioski o dofinansowanie projektów, dotyczące projektów wybranych;
−    szczegółowe zasady oceny i wyboru projektów zostały opisane w Załączniku
do niniejszego Ogłoszenia, tj. Podręczniku dla LGD część 2 (rozdział VIII.5.).

Weryfikacja spełnienia warunków udzielenia wsparcia dokonywana przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

−    Weryfikacja zgodności z warunkami udzielenia wsparcia wniosku o dofinansowanie projektu polega na sprawdzeniu czy i w jakim stopniu projekt, planowany do realizacji, spełnia warunki udzielenia wsparcia zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WK-P, stanowiące załącznik nr 2 do Ogłoszenia. Weryfikacja przeprowadzana jest przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
−    Weryfikacji podlegają wyłącznie te wnioski przekazane przez LGD, które mieszczą się
w limicie środków. Weryfikacja kolejnych wniosków z listy odbywać się będzie wyłącznie
w przypadku, gdy zostaną zwolnione środki w ramach naboru (w wyniku korekty kosztów kwalifikowalnych; wycofania wniosku przez wnioskodawcę lub negatywnej weryfikacji);
−    Zarząd Województwa dokonuje weryfikacji przekazanych przez LGD wniosków
o dofinansowanie projektów w terminie do 85 dni roboczych.
−    Szczegółowe zasady dotyczące weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektu zostały zawarte w Zasadach Wsparcia;
−    Zarząd Województwa zawrze z wnioskodawcą, którego projekt spełnił warunki udzielenia wsparcia, umowę o   dofinansowanie   projektu.   Umowa   określać   będzie   zasady   realizacji i rozliczenia projektu określone dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

XII. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

−    LGD Ziemia Gotyku dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do niniejszego Ogłoszenia;
−    Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 35 pkt.;
−    Wnioski o dofinansowanie, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji z warunkami udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.

XIII. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE SKŁADAJĄCEMU WNIOSEK

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015, poz. 378 ze zm.).

Protest przysługuje, na etapie oceny przeprowadzanej przez LGD, od:
- negatywnej oceny zgodności projektu z LSR albo
- nieuzyskania przez projekt przynajmniej minimalnej liczby punktów, od której wniosek uznaje się za wybrany do dofinansowania albo;
- wyniku wyboru, który powoduje, że projekt nie mieści się w limicie środków wskazanym w Rozdziale VIII. OGÓLNA PULA ŚRODKÓW PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW albo;
- ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.


Protest jest wnoszony za pośrednictwem LGD i rozpatrywany przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Od decyzji podjętych przez Zarząd Województwa podczas weryfikacji z warunkami udzielenia wsparcia protest nie przysługuje.  
Wnioskodawcy, którego wniosek o dofinansowanie projektu został zweryfikowany z negatywnym wynikiem na etapie ZW, przysługuje prawo wniesienia środka odwoławczego w postaci skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Szczegółowe zasady dotyczące procedury odwoławczej zostały uregulowane w załączniku nr 6 „Procedura odwoławcza RPO WK-P 2014-2020 w ramach RLKS” do Systemu oceny projektów.

XIV. UMOWA O DOFINANSOWANIE

Umowa o dofinansowanie projektów będzie zawierana pomiędzy wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania, a Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Szczegółowe regulacje dotyczące etapu podpisania umowy zostały przedstawione w Zasadach wsparcia, stanowiących załącznik do niniejszego Ogłoszenia. Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

XV. PYTANIA I ODPOWIEDZI

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku, czynnego w godzinach: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 607 745 091, 56 610 80 17.

Ogłoszenie o naborze

XVI. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

1.    Kryteria wyboru projektu;
2.    Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014 – 2020;
3.    Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
4.    Formularz Wniosku o dofinansowanie projektu odzwierciedlonego w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie w ramach RPO WK-P;
5.    Instrukcja użytkownika GWD (Generatora Wniosków o Dofinansowanie);
6.    Regulamin użytkownika GWD;
7.    Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu3;
8.    Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu4;
9.    Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu;
10.    Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru;
11.    Wzór Umowy o dofinansowanie projektu;
12.    Obowiązująca wersja Wniosku o płatność (uwaga: niniejszy załącznik stanowi wersję papierową wniosku o płatność, w ramach RPO WK-P wniosek o płatność składany jest wyłącznie elektronicznie w systemie SL);
13.    Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
14.    Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;  
15.    Podręcznik dla LGD część 2;
16.    Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim;
17.    Warunki, jakie Beneficjent powinien spełnić w programie funkcjonalno-użytkowym inwestycji realizowanej z udziałem środków publicznych w okresie programowania 2014-2020.

Dokumenty pomocnicze:
•    Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ
•    Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
•    Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
•    Zestaw pytań i odpowiedzi RLKS – inkubatory przedsiębiorczości

System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip) – dodany dn.22.05.2018

Oświadczenie dot. kryterium nr 2
„Planowana operacja zakłada wsparcie dla podmiotów gospodarczych utworzonych przez osoby z grup defaworyzowanych na rynku pracy zgodnie z definicją określoną w LSR”

Oświadczenie dot. promocji LGD i LSR

AKTUALIZACJA DOKUMENTÓW W ZWIĄZKU Z PISMEM IZ RPO 
Aktualizacja ogłoszenia na dzień 22.01.2019 - pobierz

Aktualizacja zasad wsparcia na dzień 22.01.2019 - pobierz

Komunikat w ramach Poddziałania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność - pobierz


1 w przypadku wprowadzenia przez LGD indywidualnych zasad dotyczących poziomu dofinansowania oraz maksymalnych i minimalnych wartości projektu, należy wprowadzić wartości zgodne z tymi uregulowaniami.

2 IZ  RPO  WKP dopuszcza możliwość aneksowania umów w przypadku zmiany zapisów RPO w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania projektów do 95%.

3 Ilekroć w Instrukcji wypełniania wniosku/Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu jest mowa o Instytucji Zarządzającej, należy przez to rozumieć LGD, w sytuacji gdy wniosek jest w trakcie weryfikacji LGD.

4 Jw.

 

 

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie