Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 20 sierpień 2018 11:51

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2018/G

Brąchnówko, 20 sierpnia 2018 roku

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 2/2018/ G

Typ projektu:

1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne)

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku”

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku na lata 2016-2023

ZAKRES TEMATYCZNY:

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Przedsięwzięcie LSR: 3.2.1. LOKALNE OŚRODKI WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO

Cel szczegółowy LSR: 3.2.Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do 2023 roku

Cel ogólny LSR: 3. Podniesienie poziomu kapitału społecznego na obszarze LSR

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11

Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych

Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie 11.1:

Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

I. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Termin, od którego można składać wnioski – 4 września 2018r.

Termin, do którego można składać wnioski – 24 września 2018r.

Termin rozstrzygnięcia naboru – IV kwartał 2018r.

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku”, 87-140 Chełmża, Brąchnówko 18, w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

III. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU

Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.lgd.ziemiagotyku.com i wypełnić elektronicznie.

Wersję ostateczną kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu należy wydrukować i podpisać (pieczątka podmiotu oraz pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków.

Wniosek wraz z załącznikami, w tym z wersją elektroniczną (plik *.pdf) należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie (wskazanie adresata, nadawcy i numeru naboru).

Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:

a) osobiscie lub poprzez osobę wyznaczoną przez wnioskodawcę - dostarczyciel otrzyma potwierdzenie wpływu przesyłki, potwierdzenie na kserokopii koperty oznakowanej numerem naboru (nazwa LGD, data i godzina przyjęcia, podpis osoby przyjmującej) - decyduje data wpływu do biura LGD, w godzinach pracy Biura LGD

lub

b) poprzez nadanie (za potwierdzeniem odbioru) w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) – decyduje data wpływu do biura LGD.

Po złożeniu następuje komisyjne otwarcie koperty zgodnie z Procedurami wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych.

IV. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

O grant mogą się ubiegać:

- wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

V. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT?[1]

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

1. e. aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne)

VI. FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA

Forma wsparcia: Zaliczka (maksymalnie do 75% wartości grantu) oraz refundacja (minimum 25% wartości grantu).

Wysokość maksymalna grantu wynosi 150 000,00 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego - 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

VII. ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 300 000,00 PLN.

VIII. ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM W RAMACH EFS

Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS, stanowiących załącznik do Ogłoszenia oraz dostępnych na stronie www.lgd.ziemiagotyku.com i w biurze LGD.

IX. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku” czynnego w godzinach: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail: biuro@ziemiagotyku.com w godzinach pracy Biura LGD.

W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD.

X. ZAŁĄCZNIKI


Załącznik nr 1. Wzór wniosku o powierzenie grantu (.doc)

Załącznik nr 2. Kryteria wyboru grantobiorców (.doc)

Załącznik nr 3. Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS (.doc)

Załącznik nr 4. Karta oceny zgodności projektu objętego grantem z LSR (.doc)

Załącznik nr 5. Karta oceny projektu objętego grantem według kryteriów wyboru (.doc)

Załącznik nr 6. Wzór umowy o powierzenie grantu (.doc)

Załącznik nr 7. Wzór wniosku o rozliczenie grantu (.doc)

Załącznik nr 8. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji (.pdf)

Załącznik nr 9. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (.pdf) - http://www.lgd.ziemiagotyku.com/rlks-2014-2020/strategia-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc

Załącznik nr 10. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli. Część B. Dotyczy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (EFS) http://www.lgd.ziemiagotyku.com/images/uchwala_procedury_grantowe_RPOWKP_2018_12.06.2018.pdf

Załącznik nr 11. OŚWIADCZENIE w sprawie zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Dodatkowe dokumenty pomocnicze:

Katalog stawek maksymalnych

Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9

Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS (aktualne)

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i ubóstwa (wersja z dn. 26.10.2016 r.)

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (aktualne)

 


[1] Należy wskazać wyłącznie typ projektu dotyczący danego Ogłoszenia o naborze wniosków.

Strona korzysta z plików cookie