Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

poniedziałek, 18 listopad 2019 09:59

Szansa na grant w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku ogłosiła nabór wniosków  o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Do wsparcia przewidziano projekty dotyczące działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

1 e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

Wniosek o powierzenie grantu można składać w terminie od 2 do 16 grudnia 2019r.

 

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

 

O grant mogą się ubiegać:

- wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT?

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

 1. aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne)

 

Przykładowe działania w ramach aktywizacji społecznej:

 • Sporządzanie Indywidualnej Ścieżki Aktywizacji;
 • Indywidualne lub grupowe poradnictwa np.: coaching,
 • Organizacja i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego
  w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy
  i aktywizację zawodową,
 • Treningi np.: trening motywacyjny, treningi kompetencji i umiejętności społecznych;
 • Warsztaty np.: warsztaty kreowania własnego wizerunku, warsztaty gospodarowania budżetem domowym.

Przykładowe działania w ramach aktywizacji zawodowej:

 • Doradztwo zawodowe np. : indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, symulacja rozmowy kwalifikacyjnej, udział w targach pracy;
 • Kursy/szkolenia np.: kurs prawa jazdy kat.B, szkolenie językowe, kursy zawodowe;
 • Warsztaty umiejętności cyfrowych, treningi umiejętności informatycznych, szkolenia obsługi programów komputerowych;
 • Realizacja staży zawodowych.
 • Pośrednictwo pracy/trener pracy.

FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA

Forma wsparcia: Zaliczka (maksymalnie do 95% wartości grantu) oraz refundacja (minimum 5% wartości grantu).

Wysokość maksymalna grantu wynosi 150 000,00 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego - 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

 ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE

 Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 600 000,00 PLN.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie LGD Ziemi Gotyku:

http://lgd.ziemiagotyku.com/aktualnosci/nabor-wnioskow/item/519-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-efs-3-2019-g

Czytany 621 razy

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie