Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 20 grudzień 2019 08:46

Kolejne nabory na granty z aktywizacji społecznej w ramach EFS

Na początku 2020 roku Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku planuje ogłosić nabór wniosków na projekty objęte grantami, które zostaną dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Granty przeznaczone będą na  działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym i działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Wysokość maksymalna dofinansowania stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem i wynosi 50 000 zł.

Wsparcie dotyczy projektów, które ułatwiają społecznościom lokalnym integrację oraz  aktywizację społeczną i można podzielić je na dwa przedsięwzięcia:

  • Działania z zakresu aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

Pomoc umożliwi tworzenie klubów młodzieżowych pomagających w wychowywaniu
i aktywizujących młodych członków lokalnych społeczności.

Klub Młodzieżowy jest miejscem spotkań dzieci i młodzieży, w którym mogą być realizowane formy wsparcia, takie jak: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze; pomoc w nauce; promowanie zdrowego stylu życia; nauka języków obcych; zajęcia rozwijające zainteresowania tematyczne np. plastyczne, muzyczne,  taneczne, teatralne, prowadzenie bloga lub videobloga Klubu Młodzieżowego, zajęcia z fotografii; indywidualne lub grupowe poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne lub psychoterapeutyczne; zajęcia wzmacniające kompetencje kluczowe: naukowo-techniczne i informatyczne oraz zajęcia rozbudzające zainteresowanie naukami ścisłymi np. robotyka, programowanie.

  • Działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Chodzi między innymi o organizację usług wzajemnościowych i samopomocowych, w tym pokrycie kosztów wolontariatu.  To także wsparcie na pokrycie kosztów zatrudnienia animatora lub lidera aktywności lokalnej, czyli osób które integrują mieszkańców i pobudzają ich do wspólnych działań na rzecz lokalnych społeczności. Pomoc trafi też na projekty z zakresu edukacji społecznej i obywatelskiej, oraz organizację imprez i spotkań integracyjnych, kulturalnych, sportowych i ekologicznych.

Dotychczas, uwzględniając wcześniejsze nabory, Stowarzyszenie LGD Ziemia Gotyku przyznała już środki na realizację 12 projektów objętych grantem m.in. na:

-utworzenie Klubów Młodzieżowych;

- usługi wzajemnościowe, samopomocowe;

- warsztaty międzypokoleniowe;

- działania polegające na organizowaniu oraz inspirowaniu udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym i ekologicznym;

- animację aktywności lokalnej  oraz obywatelskiej przez lidera/animatora.

Wszystkie projekty cieszą się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród młodszych jak i starszych członków społeczności lokalnych. Pomoc trafiła do 150 osób z obszaru pięciu gmin z terenu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku, tj.: Gminy Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie oraz Miasto Chełmża.

 

Czytany 294 razy

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie