Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

czwartek, 06 luty 2020 09:34

Informacja o wynikach wyboru projektów dokonanego przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku w dniu 04.02.2020 roku dot. naborów wniosków nr 6/2019 (EFRR) i naboru wniosków o powierzenie grantów nr 3/2019/G (EFS)

Brąchnówko, 06.02.2020 r.

Informacja o wynikach wyboru projektów dokonanego przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku w dniu 04.02.2020 roku

dot. naborów wniosków nr 6/2019 (EFRR) i

naboru wniosków o powierzenie grantów nr 3/2019/G (EFS)

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny projektów w ramach LSR składanych przez podmioty inne niż LGD w ramach naborów wniosków/ naboru wniosków o powierzenie grantów:

- nr 6/2019 - w zakresie działań infrastrukturalnych przyczyniających się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzających do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym, działanie 7.1. objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;

- 3/2019/G – w zakresie działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym typ 1e - aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne (nr naboru 3/2019/G) w ramach działania 11.1. „Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11 Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego pn. „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego”.

Rada LGD Ziemia Gotyku podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków.

DO POBRANIA:

 1. Lista projektów zgodnych LSR w ramach naboru nr 6/2019 (pdf.)
 2. Lista projektów wybranych w ramach naboru nr 6/2019 (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków) (pdf.)
 3. Lista projektów objętych grantami zgodnych LSR w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 3/2019/G (pdf.)
 4. Lista projektów objętych grantami wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 3/2019/G (pdf.)
 5. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru projektów, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły – nabory nr 6/2019, 3/2019/G.
 6. Wzór protestu do naboru 6/2019 (zał. B12_Wzor_protestu) oraz wzór odwołania do naboru 3/2019/G (Załącznik nr 17 do procedur wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli (RPOWKP 2014-2010, EFS)

POUCZENIE

dot. naboru 6/2019

 1. Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn. zm.) podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:
 2. a) negatywnej oceny zgodności z LSR albo
 3. b) nieuzyskania przez projekt minimalnej liczby punktów albo
 4. c) gdy projekt został wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że projekt nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu) albo
 5. d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.
 6. Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji, do Zarządu Województwa za pośrednictwem LGD.

 

POUCZENIE

dot. naboru nr 3/2019/G

 

 1. Grantobiorca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia odbioru zawiadomienia o wynikach oceny i wyboru Rady, może wnieść za pośrednictwem biura LGD, odwołanie od decyzji Rady LGD dot.:
 2. oceny zgodności grantu z LSR, w tym z celami Projektu Grantowego,
 3. oceny grantu wg lokalnych kryteriów wyboru,
 4. ustalonej wysokości kwoty wsparcia.
 5. Odwołanie należy złożyć bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w Biurze LGD
 6. Odwołanie należy wnieść pisemnie na wzorze odwołania zamieszczonym na stronie internetowej LGD.
 7. Odwołanie winno zawierać:
 8. oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia odwołania;
 9. oznaczenie Grantobiorcy;
 10. numer wniosku o powierzenie grantu nadany przez LGD;
 11. wskazanie zakresu w jakim Grantobiorca nie zgadza się z oceną Rady LGD wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska;
 12. podpis Grantobiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentacji bądź pełnomocnika (z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy).
 13. O zachowaniu terminu na wniesienie odwołania decyduje data złożenia odwołania do Biura LGD.
 14. Odwołanie od decyzji Rady LGD pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku, gdy:
 15. nie zostało złożone na właściwym formularzu,
 16. zostało złożone w niewłaściwy sposób (pocztą elektroniczną lub tradycyjną, kurierem),
 17. zostało złożone po upływie wskazanego powyżej terminu 7 dni,
 18. zostało złożone przez nieuprawniony podmiot, tzn. niebędący Grantobiorcą, którego wniosek o powierzenie grantu podlegał ocenie w ramach danego naboru,
 19. Grantobiorca nie wskazał zakresu w jakim nie zgadza się z oceną Rady LGD oraz nie uzasadnił swojego stanowiska.

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie