Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 14 luty 2020 14:20

Granty na aktywizację społeczną już wkrótce!

Pod koniec lutego 2020 r. Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku planuje ogłosić nabór wniosków na projekty objęte grantami w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku na lata 2016-2023 w ramach  projektu grantowego Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejski Fundusz Społeczny.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

 

O grant mogą się ubiegać:

- wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT?

·         Typ projektu: 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: c) kluby młodzieżowe; f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Pomoc umożliwi tworzenie klubów młodzieżowych pomagających w wychowywaniu
i aktywizujących młodych członków lokalnych społeczności.

Klub Młodzieżowy jest miejscem spotkań dzieci i młodzieży, w którym mogą być realizowane formy wsparcia, takie jak: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze; pomoc w nauce; promowanie zdrowego stylu życia; nauka języków obcych; zajęcia rozwijające zainteresowania tematyczne np. plastyczne, muzyczne,  taneczne, teatralne, prowadzenie bloga lub videobloga Klubu Młodzieżowego, zajęcia z fotografii; indywidualne lub grupowe poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne lub psychoterapeutyczne; zajęcia wzmacniające kompetencje kluczowe: naukowo-techniczne
i informatyczne oraz zajęcia rozbudzające zainteresowanie naukami ścisłymi np. robotyka, programowanie.

Działania mogą obejmować również inne instrumenty aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: organizację i finansowanie usług wspierających osoby niepełnosprawne, w tym kosztów zatrudnienia tłumacza osoby głuchoniemej, przewodnika osoby niewidomej, asystenta osoby niepełnosprawnej; organizację i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych, w tym kosztów zatrudnienia asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), konsultantów rodzinnych, mediatorów; organizację i finansowanie metod pracy w środowisku rodzinnym. 

·         Typ projektu: 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:  usług wzajemnościowych, samopomocowych( 2.a.), lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej (2.b.), inne formy w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji (2.c.).

 

Chodzi między innymi o organizację usług wzajemnościowych i samopomocowych, w tym pokrycie kosztów wolontariatu.  To także wsparcie na pokrycie kosztów zatrudnienia animatora lub lidera aktywności lokalnej, czyli osób które integrują mieszkańców i pobudzają ich do wspólnych działań na rzecz lokalnych społeczności. Pomoc trafi też na projekty z zakresu edukacji społecznej i obywatelskiej, oraz organizację imprez i spotkań integracyjnych, kulturalnych, sportowych i ekologicznych.

 FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA

Forma wsparcia: Zaliczka (maksymalnie do 95% wartości grantu) oraz refundacja (minimum 5% wartości grantu).

Wysokość maksymalna grantu wynosi 50 000,00 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego - 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

 ALOKACJA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW OBJĘTYCH GRANTEM

 

·         Typ 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: c) kluby młodzieżowe; f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

120 000,00 zł

·         Typ projektu: 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:  usług wzajemnościowych, samopomocowych( 2.a.), lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej (2.b.), inne formy w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji (2.c.).

450 000,00 zł.

Przykłady realizowanych projektów można znaleźć w zakładce Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego – poniżej link:

http://lgd.ziemiagotyku.com/lows

Czytany 191 razy

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie