Wydrukuj tę stronę
piątek, 08 maj 2020 14:32

Projekt grantowy „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku” współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego wspiera  realizację projektów ułatwiających społecznościom lokalnym integrację, aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców z terenu gmin wiejskich Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie oraz Miasta Chełmża. Nabory wniosków o wsparcie LGD Ziemia Gotyku ogłasza na swojej stronie internetowej: www.lgd.ziemiagotyku.com  Mogą o nie wnioskować między innymi organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz firmy i instytucje, które skierują pomoc bezpośrednio do członków lokalnych społeczności. Pomoc ma dotrzeć szczególnie do  osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – w tym bezrobotnych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz ich otoczeniu.

Dotychczas Stowarzyszenie LGD Ziemia Gotyku przyznała już środki na realizację 14 projektów objętych grantem m.in. na:

  • Utworzenie 4 Klubów Młodzieżowych, w których dzieci i młodzież otrzymali pomoc w nauce i rozwoju kompetencji językowych, matematycznych oraz informatycznych. Kluby te powstały w miejscowościach Pigża, Storlus, Ostaszewo oraz Głuchowo, a wsparcie trafiło łącznie do 61 osób.
  • Funkcjonowanie grupy samopomocowej 16 osób z Gminy Łubianka, które w ramach tzw. Banku Czasu wymieniały się swoimi usługami, doświadczeniami, przepisami oraz pomagały sobie w trudnych sytuacjach;
  • Warsztaty międzypokoleniowe m.in. w miejscowości Przeczno, podczas których 26 Uczestników w różnym wieku uczestniczyło w spotkaniach z dietetykiem, rehabilitantem, psychoterapeutą, brało udział w warsztatach kulinarnych, komputerowych oraz w warsztatach rozwoju osobistego.
  • Animację aktywności lokalnej oraz obywatelskiej przez lidera/animatora, czyli osoby która integruje mieszkańców i pobudza ich do wspólnych działań na rzecz lokalnych społeczności. Zajęcia dla rodzin objętych pomocą społeczną miały miejsce w miejscowości Zalesie oraz Kończewice. 35 osób brało udział w dyskusjach dotyczących ważnych aspektów życia codziennego oraz w ciekawych zajęciach edukacyjnych i sportowych. Uczestnicy zwiększyli swoją wiedzę oraz umiejętności budowania pozytywnych wzorców oraz relacji w rodzinie. 
  • Aktywizację społeczno - zawodową, której efektem będzie znalezienie zatrudnienia przez część uczestników biorących udział we wsparciu. Zaplanowano m.in. spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy oraz opracowanie indywidualnego planu działania i możliwość skorzystania z ciekawych kursów oraz szkoleń, które przybliżą uczestników do powrotu na rynek pracy. Dwa projekty, łącznie dla  25 osób z terenu Gminy Łubianka oraz LSR Ziemi Gotyku, rozpoczną się już w najbliższych miesiącach.

Wszystkie działania cieszą się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród młodszych jak i starszych członków społeczności lokalnych. Pomoc trafiła już  do ponad 150 osób. Ponadto do LGD Ziemia Gotyku wpłynęły kolejne projekty przewidujące wsparcie dla nowych 360 osób, a ich realizacja nastąpi w najbliższych miesiącach aby w dalszym ciągu przeciwdziałać problemom ubóstwa i wykluczenia społecznego.

 

 

Czytany 249 razy

Strona korzysta z plików cookie