Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

czwartek, 04 czerwiec 2020 08:23

Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej

Szanowni Państwo, informujemy, iż dostępny jest nowy  instrument wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej (w tym przedsiębiorstw społecznych), w związku z przeciwdziałaniem  COVID-19.

Instrument polega na dokonywaniu przez OWES Toruń zakupów produktów i usług od PES, które znalazły się w  trudnej sytuacji, z powodu wystąpienia COVID-19. Zakupione produkty  i usług  zostaną wykorzystane przez różne podmioty z subregionu 2., na rzecz niwelowania skutków COVID-19, w szczególności :

– zamówienia produkowanych przez PES i PS środków ochrony osobistej (m.in.maseczek ochronnych, przyłbic) i przekazywanie ich nieodpłatnie placówkom służby zdrowia, placówkom całodobowej opieki w pomocy społecznej, pieczy zastępczej, placówkom oświatowym, innym jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz służb publicznych uczestniczących w działaniach na rzecz przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19;
– zamówienia usług cateringowych (przygotowanie i nieodpłatne dostarczenie posiłków) świadczonych przez PES i PS na potrzeby pracowników służby zdrowia, placówek całodobowej opieki w pomocy społecznej, pieczy zastępczej, systemie oświaty oraz innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
– zamówienia usług cateringowych (przygotowanie i dostarczenie posiłków) świadczonych przez PES i PS oraz przekazywanie ich nieodpłatnie osobom w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem COVID-19 (osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami, dzieciom korzystającym dotychczas z darmowych posiłków w szkołach, osobom przebywającym w miejscach odosobnienia w związku z potrzebami izolacji lub kwarantanny i osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w społeczności lokalnej);
– zamówienia w PES i PS środków higienicznych (np. dezynfekujących), środków ochrony osobistej i przekazywanie ich nieodpłatnie placówkom służby zdrowia, placówkom całodobowej opieki w pomocy społecznej, pieczy zastępczej, systemu oświaty, innym jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz służb publicznych uczestniczących w działaniach na rzecz przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19.
– zamówienia usług społecznych, świadczonych w społeczności lokalnej, w szczególności usług opiekuńczych i asystenckich, dla osób, które dotychczas były objęte opieką w instytucjach (placówkach całodobowych i dziennych) lub wymagających takiej opieki w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, wraz środkami ochrony osobistej dla pracowników realizujących usługi;
– organizacja i wynajem miejsc całodobowych z przeznaczeniem na pobyt w trakcie kwarantanny, a także na pobyt personelu ochrony zdrowia i innych służb społecznych albo z przeznaczeniem na czasowe zmniejszenia liczby osób w placówkach całodobowych;
– zamówienie usług czyszczenia, odkażania budynków i przestrzeni publicznych;
– oraz wszystkich innych usług i zamówień towarów, których potrzeby użycia bądź stosowania mogą pojawić się wraz z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w kraju, a których produkcja, dystrybucja, świadczenie nie jest ograniczone innymi prawnymi regulacjami dotyczącymi stanu epidemii.

Produkty i usługi zakupione

Produkty i usługi zakupione przez OWES w Toruniu od podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych przekazywane zostaną  nieodpłatnie osobom,grupom i instytucjom potrzebującym wsparcia, w związku z kryzysem epidemicznym.

OWES w Toruniu prowadzi opisane działania we współpracy ROPS Toruń, na stronie którego znajdziecie Państwo więcej informacji: http://www.es.rops.torun.pl/aktualnosc-302-pomoc_dla_podmiotow_ekonomii_spolecznej.html

Procedura
Zapraszamy do składania wniosków w naborze ciągłym. Prosimy o przesyłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów zgłoszeniowych. W razie uwag z naszej strony, skontaktujemy się z Państwem.

Osoba do kontaktu: i.kurto@ekonomia-spoleczna.com.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA TUTAJ -----> http://ekonomia-spoleczna.com.pl/wsparcie-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej-owes-torun/

 

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie