Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 06 listopad 2020 12:00

KOLEJNE PROJEKTY ZREALIZOWANE W RAMACH LSR

W ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku” Gmina Chełmża wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej zrealizowała 3 projekty obejmujące działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej oraz działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym. Projekty były realizowane w 3 miejscowościach: Kończewice, Zalesie oraz Mirakowo w okresie od czerwca do października br.  

Celem projektów było przede wszystkim zintegrowanie i zaktywizowanie lokalnej społeczności przez animatora organizującego czas wolny w formie zajęć edukacyjnych i rozwojowych, a także poprzez pokazywanie pozytywnych wzorców i kształtowanie odpowiednich podstaw.

Uczestnicy projektów brali udział w różnych zajęciach takich jak: poradnictwo psychologiczne, zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, spotkania z ratownikiem medycznym, zajęcia z samoobrony, zajęcia plastyczne i rękodzielnicze, zajęcia fotograficzne, zajęcia sportowe oraz warsztaty kulinarne. Zostały również zorganizowane wycieczki o charakterze integracyjnym i edukacyjnym, które przyczyniły się do integracji uczestników w obrębie grupy, jak i w szerzej pojętym środowisku.

Grantobiorca zaplanował również 3 pikniki rodzinne pod hasłem „Jesteśmy bezpieczni” w każdej z miejscowości. Podczas pikników zorganizowany został turniej sportowy m.in. w zakresie rozgrywek siatkówki plażowej i konkursy z nagrodami, odbyły się również ciekawe pokazy, w tym  spotkania z ratownikami medycznymi, pokazy medyczne, animacja gier i zabaw.

W projektach zatrudniono animatora, którego rolą było spajanie wszystkich zaplanowanych działań, prowadzenie i uczestnictwo w aktywnościach nastawionych na rozwiązywanie problemów uczestników projektu, integrowanie i ułatwianie kontaktów między mieszkańcami, lepszego wzajemnego poznania się, inicjowanie powstawania grup obywatelskich, wyszukiwanie i wspieranie lokalnych liderów wśród uczestników, moderowanie sytuacji edukacyjnych i dyskusji dotyczących ważnych aspektów życia codziennego.

Nazwa projektu

Wartość grantu

Aktywizacja społeczna mieszkańców Mirakowa w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja I 

36 000,00

Aktywizacja społeczna mieszkańców Zalesia w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja II

40 000,00

Aktywizacja społeczna mieszkańców Kończewic w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja II

48 000,00

LGD Ziemia Gotyku w 2021 planuje przeprowadzenie ostatniego naboru na działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej a także działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe.

Nabory wniosków o wsparcie LGD Ziemia Gotyku ogłasza na swojej stronie internetowej: www.lgd.ziemiagotyku.com  Mogą o nie wnioskować między innymi organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz firmy i instytucje, które skierują pomoc bezpośrednio do członków lokalnych społeczności. Pomoc ma dotrzeć szczególnie do  osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – w tym bezrobotnych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz ich otoczeniu. LGD udziela grantów na aktywizację społeczną do 50 tys. zł. Dodatkowo Grant obiorca musi wnieść min. 5% wkładu własnego.

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P 2014-2020, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR o łącznej wartości dofinansowania 1 842 680,69 zł.

 

GALERIA

MIRAKOWO - TUTAJ 

ZALESIE - TUTAJ

KOŃCZEWICE - TUTAJ 

 

 

 

Czytany 143 razy

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie