Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 27 listopad 2020 08:51

„Działam dla siebie, działam dla innych -..."

Stowarzyszenie Tilia szuka osób do projektu pn.

„Działam dla siebie, działam dla innych – aktywizacja zawodowa oraz społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu toruńskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego, chełmińskiego i m. Toruń”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo Działanie 9.2 Włączenie społeczne Poddziałanie 9.2.1. Aktywne włączenie społeczne

Termin realizacji projektu: 1.09.2020 - 31.08.2022

Cel projektu: Aktywizacja społeczna i zawodowa 40 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawnych mieszkańców powiatu toruńskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego, chełmińskiego i miasta Toruń, poprzez podniesienie ich kompetencji społecznych oraz poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.

Beneficjenci projektu: osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami zamieszkujące teren powiatu toruńskiego, aleksandrowskiego, lipnowskiego, chełmińskiego lub obszar miasta Toruń.

Projekt przewiduje dwie ścieżki; aktywizację społeczną oraz zawodową.

Warunkiem uczestnictwa w aktywizacji zawodowej jest ukończenie ścieżki aktywizacji społecznej.

 Dla uczestników projektu zaplanowane są następujące bezpłatne formy wsparcia, m.in.:

- indywidualna ścieżka reintegracji (zajęcia z psychologiem/pedagogiem/specjalistą ds. reintegracji społecznej)

- doradztwo zawodowe

- coaching

- treningi kompetencji i umiejętności społecznych

- możliwość uczestnictwa w Klubie Wolontariatu oraz odbycia wolontariatu w podmiotach ekonomii społecznej

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych w Centrum Napraw i Ponownego Wykorzystania

- bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe

- płatne staże w podmiotach ekonomii społecznej

• Uczestnicy odbywający kursy lub szkolenia zawodowe otrzymają stypendium oraz będą mieli zapewniony bezpłatny dojazd, ubezpieczenie oraz badania profilaktyczne (medycyna pracy).

SZCZEGÓŁY NA STRONIE: http://szkola-lesna.torun.pl/dzialam-dla-siebie-dzialam-dla-innych.html 

 

 

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie