Wydrukuj tę stronę
piątek, 22 styczeń 2021 14:54

Nowe formularze umów i aneksów dla osób podejmujących działalność gospodarczą w ramach działania LEADER

W związku ze zmianami w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 i 2023 oraz z 2020 r. poz. 1555) –Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego składa Beneficjentom poddziałania 19.2 LEADER (w zakresie podejmowania działalności gospodarczej) ofertę zmiany umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym przepisy zmienionego rozporządzenia.

Informacja ta została opublikowana na stronie http://mojregion.eu/index.php/prow/aktualnosci-n/nowe-formularze-umow-i-aneksow-dla-osob-podejmujacych-dzialalnosc-gospodarcza-w-ramach-dzialania-leader

Strona korzysta z plików cookie