Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

poniedziałek, 08 luty 2021 08:32

„Stawiasz na kwalifikacje – zmieniasz swoją sytuację”

 

Fundacja Klucz do Przyszłości realizuje projekt „Stawiasz na kwalifikacje – zmieniasz swoją sytuację”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej XI Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPKP.11.01.00-04-0020/19).

Projekt został wybrany do dofinansowanie w ramach LSR Ziemia Gotyku w 2019 roku i jest skierowany do osób niepracujących i zagrożonych wykluczeniem z obszaru Gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie i Miasta Chełmża. Różne formy wsparcia, które otrzymują uczestnicy projektu, mają na celu ich aktywizację społeczną i zawodową, a co za tym idzie – poprawę sytuacji życiowej. Na spotkaniach z psychologiem i doradcą zawodowym uczestnicy odkrywają swoje mocne strony i predyspozycje do kursu, który pozwoli wykorzystać ich potencjał. Poznają sposoby na jak najlepsze zaprezentowanie się pracodawcy na etapie tworzenia profesjonalnego CV i podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Zapoznają się z prawem pracy, mają także możliwość skorzystania z indywidualnych porad prawnika.

Uczestników czekają jeszcze warsztaty kompetencji interpersonalnych i zaradności życiowej, pozwalające zdobyć umiejętności budowania właściwych relacji społecznych i zawodowych oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Wezmą także udział w kursach zawodowych o różnej tematyce (florystyka, obsługa wózków widłowych, kosmetyka, prawo jazdy kat. C, kadry i płace itp.), które podniosą ich umiejętności i kompetencje. Po odbytych kursach udzielona zostanie im także pomoc w znalezieniu stażu zawodowego i późniejszego zatrudnienia.

Projekt jest w trakcie realizacji, zapraszamy osoby zainteresowane udziałem, do zgłoszenia się do biura Fundacji Klucz do Przyszłości. Więcej informacji na stronie http://kluczdoprzyszlosci.pl w zakładce Realizowane projekty.

 

 

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie