Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

czwartek, 10 marzec 2022 09:04

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia - 17.03.2022

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia - 17.03.2022

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 17 marca 2022 r. w siedzibie biura LGD w Łysomicach ul. Sadowa 2C 87-148 Łysomice  o godz. 16.00 celem wyboru grantobiorców w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w zakresie działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w naborze nr 1/2022/G w ramach projektu grantowego zgodnie z procedurami wyboru i oceny grantobiorców.

Jednocześnie informuję, że wszystkie dokumenty związane z naborem, w tym wnioski o powierzenie grantu, są udostępnione dla członków Rady w biurze Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30) / oraz za pośrednictwem platformy internetowej

Z poważaniem

Mariola Epa-Pikuła

Prezes Zarządu LGD Ziemia Gotyku

 

Porządek posiedzenia w dniu 17.03.2022 roku

Na podstawie § 13 Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” zwołuje na dzień 17.03.2022  r. na godz. 16.00 posiedzenie Rady, które odbędzie się w biurze LGD w Łysomicach ul. Sadowa 2C.

Uwaga: Zgodnie z Regulaminem Rady przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzają swoją obecność podpisem na liście obecności. Przed rozpoczęciem każdego posiedzenia Rady wszyscy członkowie Rady wypełniają i składają Deklarację poufności i bezstronności, która warunkuje uniknięcie konfliktu interesów, tj. wyeliminowanie ewentualnych powiązań członka Rady z Wnioskodawcami/ poszczególnymi projektami. Posiedzenie Rady jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Rady.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wybór sekretarzy posiedzenia.
 3. Przedstawienie porządku posiedzenia i poddanie go pod głosowanie.
 4. Omówienie wniosków o powierzenie grantów złożonych w naborze 1/2022/G w zakresie działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zakres tematyczny naboru „Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców obszaru LSR w zakresie środowiska, klimatu, zdrowia, w tym szkolenia i wyjazdy studyjne lub/i inicjatywy promujące lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz inne atrakcje turystyczne i produkty lokalne obszaru LSR”.
 5. Sprawdzenie parytetów sektorowych i grup interesów w odniesieniu do oceny i wyboru poszczególnych wniosków na podstawie złożonych deklaracji poufności i bezstronności przez członków Rady. Na podstawie złożonych deklaracji Pracownik biura LGD wypełnia Rejestr interesów członków Rady LGD.
 6. Dokonanie oceny wniosków o powierzenie grantów złożonych w naborze nr 1/2022/G w zakresie zgodności z LSR.
 7. Ocena wniosków o powierzenie grantu pod względem zgodności z kryteriami wyboru (tylko w odniesieniu do wniosków zgodnych z LSR).
 8. Na podstawie kart oceny sporządzana jest Lista wniosków o powierzenie grantów zgodnych z LSR w naborze 1/2022/G.
 9. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do projektów spełniających minimum punktowe.

Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do wniosków o powierzenie grantów spełniających minimum punktowe. Na podstawie danych zawartych we wniosku (zweryfikowanych przez pracowników biura LGD lub / i uzupełnionych przez Grantobiorcę na etapie uzupełnień formalnych) Rada ustala kwotę wsparcia dla każdego wniosku o powierzenie grantu.

 1. Wynik ustalenia kwoty wsparcia odnotowuje się w protokole z posiedzenia (głosowanie przez podniesienie ręki) oraz w uchwale o wyborze grantobiorcy
 2. Podjęcie oddzielnych uchwał o wyborze grantobiorców oraz sporządzenie listy wniosków o powierzenie grantu wybranych do dofinansowania w naborze nr 1/2022/G.
 3. Ustalenie listy wniosków o powierzenie grantu wybranych do dofinansowania odbywa się na podstawie przyznanej podczas oceny wniosku ilości punktów z podziałem na rodzaje wskaźników określonych w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 4. Przyjęcie uchwałą listy wniosków o powierzenie grantów wybranych do dofinansowania, ze wskazaniem grantów, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w danym ogłoszeniu.
 5. Wolne wnioski, dyskusja.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-147 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie