Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 18 marzec 2022 11:48

Informacja o wynikach wyboru Grantobiorców

Łysomice, 18.03.2022 r.

Informacja o wynikach wyboru Grantobiorców dokonanego przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku w dniu 17.03.2022

dot. naboru wniosków nr 1/2022/G

Zakres tematyczny naboru

Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców obszaru LSR w zakresie środowiska, klimatu, zdrowia, w tym szkolenia i wyjazdy studyjne lub/i inicjatywy promujące lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz inne atrakcje turystyczne i produkty lokalne obszaru LSR

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny Grantobiorców, którzy złożyli wnioski o powierzenie grantów w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze  nr 1/2022/G w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rada Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku podjęła decyzję w sprawie oceny i wyboru grantobiorców w zakresie zgodności z LSR i zgodności w kryteriami wyboru.

POUCZENIE O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA ODWOŁANIA

 1. Grantobiorca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej LGD Listy grantów wybranych może wnieść, za pośrednictwem biura LGD, Odwołanie od decyzji Rady LGD dot.:
 2. oceny zgodności grantu z LSR, w tym z celami Projektu Grantowego,
 3. oceny grantu wg lokalnych kryteriów wyboru,
 4. ustalonej wysokości kwoty wsparcia.
 5. Odwołanie należy złożyć bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w Biurze LGD
 6. Odwołanie należy wnieść pisemnie na wzorze odwołania zamieszczonym na stronie internetowej LGD.
 7. Odwołanie winno zawierać:
 8. oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia odwołania;
 9. oznaczenie Grantobiorcy;
 10. numer wniosku o powierzenie grantu nadany przez LGD;
 11. wskazanie zakresu w jakim Grantobiorca nie zgadza się z oceną Rady LGD wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska;
 12. podpis Grantobiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentacji bądź pełnomocnika (z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy).
 13. O zachowaniu terminu na wniesienie odwołania decyduje data złożenia odwołania do Biura LGD.
 14. Odwołanie od decyzji Rady LGD pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku, gdy:
 15. nie zostało złożone na właściwym formularzu,
 16. zostało złożone w niewłaściwy sposób (pocztą elektroniczną lub tradycyjną, kurierem),
 17. zostało złożone po upływie wskazanego powyżej terminu 7 dni,
 18. zostało złożone przez nieuprawniony podmiot, tzn. niebędący Grantobiorcą, którego wniosek o powierzenie grantu podlegał ocenie w ramach danego naboru,
 19. Grantobiorca nie wskazał zakresu w jakim nie zgadza się z oceną Rady LGD oraz nie uzasadnił swojego stanowiska.

DO POBRANIA:

Lista wniosków o powierzenie grantu zgodnych z LSR - pobierz

Listy wniosków o powierzenie grantu wybranych do finansowania - pobierz

Protokół z posiedzenia Rady dotyczącego oceny i wyboru grantobiorców - pobierz

Wzór odwołania od decyzji Rady w sprawie oceny i wyboru Grantobiorców - pobierz

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-147 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie