Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

poniedziałek, 13 czerwiec 2022 12:47

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - 20.06.2022

Łysomice, 13.06.2022 r.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 roku w siedzibie biura LGD ul. Sadowa 2c, 87-148 Łysomice o godz. 16.00 celem wyboru operacji w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – obiekty infrastruktury w naborze nr 2/2022 zgodnie z procedurami wyboru i oceny operacji w ramach LSR.
Jednocześnie informuję, że wszystkie dokumenty związane z naborem, w tym wnioski o przyznanie pomocy, są udostępnione dla członków Rady w biurze Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku ul. Sadowa 2c, 87-148 Łysomice (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30) oraz za pośrednictwem platformy internetowej.

Z poważaniem

Mariola Epa-Pikuła

Prezes Zarządu LGD Ziemia Gotyku


Porządek posiedzenia w dniu 20.06.2022 roku:
Na podstawie § 13 Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” zwołuje na dzień 20.06.2022 r. na godz. 16.00 posiedzenie Rady, które odbędzie się w biurze LGD w Łysomicach.
Uwaga: Zgodnie z Regulaminem Rady przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzają swoją obecność podpisem na liście obecności. Przed rozpoczęciem każdego posiedzenia Rady wszyscy członkowie Rady wypełniają i składają Deklarację poufności i bezstronności, która warunkuje uniknięcie konfliktu interesów, tj. wyeliminowanie ewentualnych powiązań członka Rady z Wnioskodawcami/ poszczególnymi projektami. Posiedzenie Rady jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Rady.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór sekretarzy posiedzenia.
3. Przedstawienie porządku posiedzenia i poddanie go pod głosowanie.
4. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków na obiekty infrastruktury (nr 2/2022) w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – obiekty infrastruktury na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
5. Sprawdzenie parytetów sektorowych i grup interesów w odniesieniu do oceny i wyboru poszczególnych operacji na podstawie złożonych deklaracji bezstronności przez członków Rady. Na podstawie złożonych deklaracji Pracownik biura LGD wypełnia Rejestr interesów członków Rady LGD.
6. Dokonanie oceny wniosków złożonych w naborze nr 2/2022 w zakresie zgodności z LSR.
7. Przyjęcie uchwał o zgodności z LSR, również w odniesieniu do operacji niespełniających warunków formalnych.
8. Sporządzenie Listy operacji zgodnych z LSR oraz przyjęcie jej w drodze uchwały.
9. Dokonanie oceny operacji pod względem zgodności z kryteriami wyboru operacji (tylko w odniesieniu do operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR).
10. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
11. Podjęcie oddzielnych uchwał o wyborze operacji oraz sporządzenie listy operacji wybranych w naborze 2/2022.
12. Ustalenie listy operacji wybranych oraz przyjęcie uchwałą listy operacji wybranych, ze wskazaniem operacji, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu 2/2022.
13. Wolne wnioski, dyskusja.
14. Zamknięcie posiedzenia.

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie