Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

poniedziałek, 07 listopad 2022 14:21

wydłużony termin do 28.11.2022 Zachęcamy do udziału w konkursie świątecznym !

REGULAMIN

Konkursu

Świąteczne inspiracje kulinarne z Ziemią Gotyku

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku, z siedzibą przy Sadowej 2 C, 87-148 Łysomice; NIP: 879-267-89-10. REGON: 361860094, zwana dalej Organizatorem.
 2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację konkursu są pracownicy Biura LGD Ziemia Gotyku. W razie pytań i wątpliwości można się z nimi kontaktować pod numerem telefonu: 607-745-091, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@ziemiagotyku.com
 3. Czas trwania konkursu: od 08.11.2022 r do 28.11.2022 roku. Ostateczny termin dostarczenia prac upływa 28.11.2022 r. o godzinie 15:30. Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 5. Celem konkursu jest promowanie dziedzictwa kulinarnego oraz aktywizacja mieszkańców obszaru LGD Ziemia Gotyku.

Zasady konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju Ziemi Gotyku tj Miasta Chełmża i gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie.
 2. Konkurs polega na przesłaniu przepisu kulinarnego na potrawę wigilijną lub potrawę serwowaną podczas Świąt Bożego Narodzenia w dwóch kategoriach do wyboru:

I –  potrawy słodkie, 

II – potrawy wytrawne.

 1. Wymogi formalne zgłaszanego przepisu są następujące:
 2. a) przepis powinien zawierać nazwę potrawy/dania, wykaz składników oraz sposób i czas przygotowania,
 3. b) do przepisu należy załączyć min. 1 zdjęcie przygotowanej potrawy dobrej jakości w formacie JPG lub PNG.
 4. Przepis należy przesłać na adres email: biuro@ziemiagotyku.com wraz kompletną i czytelnie wypełnioną kartą zgłoszenia stanowiącą załącznik nr 1 (osoby pełnoletnie) lub załącznik nr 2  (osoby niepełnoletnie) do niniejszego regulaminu.
 5. Każdy ze zgłaszających może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 przepisy kulinarne.
 6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu „Świąteczne inspiracje kulinarne z Ziemią Gotyku” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz powszechnie obowiązującymi przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych i akceptacją załącznika nr 3 Klauzula informacyjna.
 7. Poprzez zgłoszenie na Konkurs uczestnik nieodpłatnie i bezterminowo przenosi na Organizatora prawo do wykorzystania przesłanych przepisów we wszelkich możliwych publikacjach czy na stronach internetowych.
 8. Zgłoszenia niespełniające warunków określonych w regulaminie nie będą oceniane w konkursie.Sposób wyłonienia zwycięzców oraz nagrody.

Sposób wyłonienia zwycięzców oraz nagrody

 1. Dla pierwszych 20 uczestników konkursu, którzy prześlą przepisy kulinarne zgodne z wymogami określonymi w pkt. II.3 oraz II.4 przewidziana jest nagroda – uczestnictwo w warsztatach świątecznych zorganizowanych przez LGD Ziemia Gotyku w dniu 5 grudnia 2022 roku.
 2. Nie jest możliwa zamiana nagrody rzeczowej na nagrodę pieniężną, a tym samym przekazania środków finansowych Laureatom.
 3. Z wybranych przepisów kulinarnych wysłanych do LGD Ziemia Gotyku w wyznaczonym terminie oraz spełniających wymogi formalne zostanie opracowany Kulinarny Ebook Ziemi Gotyku.  
 4. Kulinarny Ebook z przepisami świątecznymi zostanie umieszczony stronie internetowej: lgd.ziemiagotyku.com

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu konkursu oraz prawo do wprowadzania zmian w regulaminie konkursu.
 2. Wszystkie przepisy kulinarne dostarczone na konkurs przechodzą na własność Organizatora Konkursu i nie podlegają zwrotowi.
 3. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA - POBIERZ

KARTA ZGŁOSZENIOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH - POBIERZ

KAUZULA RODO - POBIERZ 

 

 

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie