Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

poniedziałek, 26 sierpień 2019 08:19

Ogłoszenie o naborze wniosków (EFS) - 3/2019

 

Brąchnówko, 26.08.2019 r.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku”

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer konkursu LGD: 3/2019

Numer konkursu: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-309/19

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

1. Działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

TYP d) kluby pracy;

TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

CEL OGÓLNY LSR: 3.Podniesienie poziomu kapitału społecznego na obszarze LSR

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: Cel szczegółowy 3.2. Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do 2023 roku

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 3.2.1. Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego. (Typ 1d i 1e SZOOP) (PROJEKTY PODMIOTÓW INNYCH NIŻ LGD)

 

Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z obszaru LSR:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i jednocześnie:

  1. ) mieszkające w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ma terenie obszaru LSR,
  2. ) osoby dorosłe, a więc osoby które ukończyły 18 rok życia,
  3. ) osoby niepracujące na dzień przystąpienia do projektu.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik do Ogłoszenia o naborze.

 

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 474 000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość projektu (dotacja i wkład własny) w przeliczeniu na jednego uczestnika (osobę zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w ramach danego projektu – 11 850,00 zł

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 zł.  

W niniejszym naborze nie dopuszcza się możliwości finansowania wydatków w ramach cross-financingu oraz możliwości finansowania wydatków na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3 500 zł netto

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 10.09.2019 r. do 01.10.2019 r. do godz. 15.30

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: I kwartał 2020.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w terminie naboru.

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w biurze LGD „Ziemia Gotyku”, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża, w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny jest na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl. Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej należy składać w dniach od 10.09.2019 r. do 01.10.2019 r. do godz. 15.30

Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej może być dostarczony (decyduje data wpływu do Biura LGD): osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę uprawnioną do reprezentacji.

Okres i termin realizacji projektu:

Maksymalny okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 24 miesiące, a data końcowa realizacji projektu nie powinna być dłuższa niż 31.12.2021 r.

Obszar realizacji projektu:

W ramach niniejszego naboru, wszystkie działania w ramach projektu skierowane do mieszkańców z obszaru Gmin: Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie i Miasta Chełmża, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, co do zasady należy realizować na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, możliwa jest realizacja poza obszarem województwa kujawsko-pomorskiego. Niemniej jednak taka sytuacja wymaga szczegółowego uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie projektu. Biuro projektu musi działać na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego przez cały okres realizacji projektu, aż do momentu jego rozliczenia.

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura LGD „Ziemia Gotyku”. Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerami: 56 610 80 17, 607 745 091.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w ogłoszeniu o naborze oraz Zasadach wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS, które dostępne jest na stronie www.lgd.ziemiagotyku.com, w biurze LGD „Ziemia Gotyku” oraz na stronie http://www.mojregion.eu w zakładce Regionalny Program Operacyjny

Aktualne załączniki na dzień 30.01.2020

Zał. nr 10  Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P - pobierz

Zał. nr 10a  Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu - pobierz

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie o naborze nr 3/2019 (POBIERZ)

Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFS (POBIERZ)

Zał. nr 1 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P - EFS (POBIERZ)

Zał. nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach części RPO WK-P na lata 2014-2020 współfinansowanej z EFS (POBIERZ)

Zał. nr 3 - Instrukcja użytkownika GWD dla wnioskodawców (POBIERZ)

Zał. nr 4 – Kryteria wyboru projektów (POBIERZ)

Zał. nr 5 – Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014-2020 (POBIERZ)

Zał. nr 6 – Procedura wyboru i oceny projektów podmiotów innych niż LGD  (POBIERZ)

Zał. nr 7 – Karta weryfikacji wstępnej (POBIERZ)

Zał. nr 8 – Karta oceny zgodności projektu z LSR (POBIERZ)

Zał. nr 8a – Karta oceny projektów według kryteriów wyboru (POBIERZ)

Zał. nr 9 – Karta weryfikacji warunków udzielenia wsparcia (POBIERZ)

Zał. nr 10 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P wraz z załącznikami (POBIERZ)

Zał. nr 10a – Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P wraz z załącznikami - kwoty ryczałtowe (POBIERZ)

Zał. nr 11 – Wzór umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu (POBIERZ)

Zał. nr 12 – Wzór oświadczenia dotyczącego wprowadzonych zmian do wniosku o dofinansowanie projektu (POBIERZ)

Zał. nr 13 – Standard oraz ceny rynkowe najczęściej finansowanych wydatków w projektach w ramach poddziałania 11.1 (POBIERZ)

Zał. nr 14 – Efektywność społeczna i efektywność zatrudnieniowa (POBIERZ)

Zał. nr 15 – Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w PI 9i. (POBIERZ)

Zał. nr 16 – Procedura odwołowcza RPO WK-P 2014-2020 w ramach RLKS (POBIERZ)

Zał. nr 17 – Regulamin pracy KOP EFS (POBIERZ)

Zał. nr 18 – Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (POBIERZ)

Zał. nr 19 - Informacje przedstawione przez wnioskodawców w celu uznania kwalifikacji (POBIERZ)

Zał. nr 20 – STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR) dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku na lata 2016-2023 (POBIERZ)

Zał. nr 21 - Przykładowe wskaźniki do rozliczania kwot ryczałtowych wraz z dokumentami pomiaru (POBIERZ)

Zał. nr 22 - Oświadczenie LGD w sprawie zgody na doręczenie pism za pomocą środków komunikacji elektornicznej  (POBIERZ)

 

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie