Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

niedziela, 22 kwiecień 2018 21:18

Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

 

 

 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku realizuje projekt grantowy pn. „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku” zgodnie z umową nr UM_SE.433.1.228.2017  (działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego). Projekt będzie realizowany od marca 2018 do września 2021 roku.


Całkowita wartość projektu grantowego wynosi 1 878 325,31 zł a wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 1 784 409,00 zł.


Celem projektu jest podniesienie kapitału społecznego na obszarze LSR, a w szczególności zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez stworzenie lokalnych ośrodków włączenia społecznego.


Planowane efekty to wzrost aktywności społecznej u min. 142 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych u min. 69 osób. W ramach działań w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej, zakłada się, że min.12 osób będzie szukało pracy, a min.7 osób będzie pracowało po opuszczeniu programu.


Środki pozyskane przez LGD zostaną przeznaczone na współfinansowanie 23 grantów służących aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców obszaru LGD Ziemia Gotyku. LGD przewiduje 3 nabory wniosków: w 2018, 2019, 2020 w następującym procesie:

projekt grantowy

Wniosek na grant może złożyć każdy podmiot działający w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej na obszarze gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie oraz Miasta Chełmża. Granty mają być przeznaczone na realizację działań skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które przyczynią się co poprawy ich sytuacji tj. większej aktywności społecznej lub zawodowej.


Grantobiorcy otrzymają granty o maksymalnej wartości 50 tys. zł na aktywizację społeczną oraz maksymalnie po 150 tys. zł na aktywizacje społeczno-zawodową. Grantobiorca musi zapewnić wkład własny ma poziomie min. 5%. Granty będą rozliczane na zasadzie przyznanego ryczałtu, a warunkiem rozliczenie będzie osiągniecie wszystkich zakładanych wskaźników produktu i rezultatu:

Typ projektu z SzOOP

I półrocze

2018

I półrocze 2019 I półrocze 2020 Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Środki finansowe
1.c. klub młodzieżowy (w tym z programem rówieśniczym obejmującym edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) oraz 1.f. inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym 100 000         2 granty 100 000       2 granty 100 000         2 granty Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 60 osób; w tym: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych działaniami usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym - 60 osób                                                     Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 20 osób Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna - 34   osób                                           Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 14 osób                                                                                             Wskaźnik efektywności społecznej - 21 osób 300 000                 6 grantów

1.e. aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne )

300 000

2 granty

300 000

2 granty

-

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 50 osób; w tym:   liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych działaniami usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym - 50 osób; w tym: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych działaniami o charakterze zawodowym - 28 osób

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 12 osób                                                 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 7 osób                                      

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna - 28   osób                                     Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podniosły kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu - 20 osób                                             Wskaźnik efektywności społecznej - 17 osób                                                                           Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej - 7osób

600 000              4 granty

2.a. usługi samopomocowe, wzajemnościowe)

2.b. lider lub animator aktywności lokalnej lub obywatelskiej

2.c. inne formy w zakresie organizowania społeczności lokalnej

300 000           6   grantów

300 000           6   grantów

250 000          5   grantów

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 140 osób; w tym: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych działaniami usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym 140 osób, w tym: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w postaci usług wzajemnościowych lub samopomocowych - 40 osób                                                                  Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 50 osób

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna - 80 osób                                            

Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 35 osób                                                                                            Liczba wdrożonych inicjatyw wzajemnościowych /samopomocowych - 3 sztuki                                                                                             Liczba animatorów lub lokalnych liderów które uzyskały wsparcie w ramach EFS gotowych do świadczenia usług po zakończeniu programu - 5 osób                                                                             Wskaźnik efektywności społecznej - 48 osób

850 000          

17 grantów

Osobami objętymi wsparciem mogą być:
•    osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach pomocy społecznej- spełnianie jednej z przesłanek w Art. 7 ustawy o pomocy społecznej
•    osoby, o których mowa w art.1 ust 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym m.in.:  bezdomni, uzależnieni, zwalniani z zakładów karnych  
•    osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą
•    osoby nieletnie, objęte kuratelą sądową
•    rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością
•    osoby z niepełnosprawnością – w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi na podstawie dokumentu poświadczającego stan zdrowia wydany przez lekarza, tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię
•    osoby niesamodzielne
•    osoby korzystające z PO PŻ (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa)
•    oraz otoczenie wyżej wymienionych  osób, czyli osoby których udział jest NIEZBĘDNY do skutecznego wsparcia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.


Pracownicy biura LGD świadczą bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku o powierzenie grantów w ramach projektu „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”. Ponadto animator LGD wspiera zainteresowane podmioty w kreowaniu inicjatyw, które będą dofinansowane ze środków grantu. Kontakt do biura LGD w Brąchnówku 18, tel. 56 610 80 17, kom. 607 745 091, email: biuro@ziemiagotyku.com

Czytany 1903 razy

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie