Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

Przedsiębiorczość lokalna Ziemi Gotyku

Przedsiębiorczość lokalna Ziemi Gotyku

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku realizuje projekt grantowy pn. „Przedsiębiorczość lokalna Ziemi Gotyku” zgodnie z umową nr WP-II-D.433.7.6.2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 7.1. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany od 02.01.2019 do 31.12 2020 roku.


Całkowita wartość projektu grantowego wynosi 470 588,24 zł a wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 400 000,00 zł.


Celem projektu jest wzrost gospodarczy obszaru LSR Ziemi Gotyku, w szczególności wzrost konkurencyjności mikro i małych firm do 2023.


Projekt zakłada wsparcie inwestycyjne min. 8 firm z sektora mikro i małych przedsiębiorstw z terenu miasta Chełmża poprzez:

  • rozbudowę przedsiębiorstwa;
  • rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa;
  • działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
  • zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych;
  • zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę sposobu świadczenia usługi.

Grantobiorcy otrzymają granty w wysokości od 10 tys. zł. do 50 tys. zł; co stanowi nie więcej jak 85% kosztów kwalifikowalnych. Grantobiorca musi zapewnić wkład własny ma poziomie min. 15%.

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki LSR:

Wskaźniki produktu:
1 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie, w tym dotacje i wsparcie niefinansowe 7 szt
2 Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji 1 szt
Wskaźniki rezultatu:
1 Liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie 4 szt
2 Liczba udoskonalonych produktów/ usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie 4 szt
3 Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiebiorstwach 2 EPC

Pracownicy biura LGD świadczą bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku o powierzenie grantów w ramach projektu „Przedsiębiorczość lokalna Ziemi Gotyku”. Kontakt do biura LGD w Brąchnówku 18, tel. 56 610 80 17, kom. 607 745 091 lub 731 777 840, email: biuro@ziemiagotyku.com

Czytany 531 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 08 styczeń 2019 09:02

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie