Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 26 październik 2018 10:20

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2018

Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej

lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – obiekty infrastruktury

Brąchnówko, dnia 26.10.2018

 

 

Ogłoszenie Nr: 8/2018 

  

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania

19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,

poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – obiekty infrastruktury

Limit dostępnych środków w naborze wynosi: 567 000,00 PLN

(limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie wnioskodawców obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych wnioskodawców,

będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu EFRROW)

 I.Termin składania wniosków:

 od dnia 13.11.2018 r. do dnia 26.11.2018 r. do godz. 15.30 

II.Miejsce składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami oraz wersją elektroniczną wniosku należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Przyjęcie wniosku pracownik potwierdza na pierwszej stronie wniosku zamieszczając dane: data i godzina złożenia wniosku, numer wniosku odnotowany w rejestrze LGD, liczbę załączników złożonych wraz z Wnioskiem o przyznanie pomocy, podpis pracownika przyjmującego wniosek oraz pieczęć LGD.

Złożenie wniosku w LGD potwierdzane jest również na kopii pierwszej strony wniosku (egzemplarz wnioskodawcy).

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku.

III.Forma wsparcia:

Refundacja kosztów kwalifikowalnych

Maksymalny % poziomu dofinansowania (kwota wsparcia w ramach LSR):

  • jednostki sektora finansów publicznych, w tym samorządowa instytucja kultury - do 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

IV.Zakres tematyczny operacji:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 póz 1570 z późn. zm.).

Zakres obejmuje rozwój obiektów infrastruktury.

 V.Warunki udzielenia wsparcia:

1. Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia

2. O pomoc mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego i samorządowe instytucje kultury.

3. Operacja musi mieścić się w limicie dostępnych środków przewidzianych w konkursie.

4. Minimalna wartość kosztów całkowitych operacji wynosi 50 000,00 zł.

5.Minimalna liczba punktów, którą należy uzyskać w ramach oceny zgodności z kryteriami wyboru operacji (załącznik nr 2), aby otrzymać dofinansowanie wynosi 25 pkt.

6. W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o miejscu operacji na liście operacji wybranych decyduje tzw. kryterium kluczowe, określone w LSR, tj. Miejsce realizacji operacji. W przypadku dalszych trudności w ustaleniu miejsca na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w Biurze LGD.

 VI. Wymagane dokumenty do weryfikacji Kryteriów wyboru określonych w LSR.

Lp. Nazwa kryterium Dokumenty weryfikujące
1. Miejsce realizacji operacji Kryterium weryfikowane o zapisy wniosku o przyznanie pomocy oraz dane z ewidencji ludności Urzędu Gminy.
2. Wnioskowana kwota pomocy Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o wartość wnioskowanej kwoty pomocy wskazanej we wniosku o przyznanie pomocy.
3. Dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych Kryterium będzie weryfikowane poprzez analizę zapisów wniosku o przyznanie pomocy i dokumentację techniczną.
4. Planowana operacja zakłada realizację celów środowiskowych lub klimatycznych Kryterium będzie weryfikowane poprzez analizę zapisów wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumentację dołączoną do wniosku.
5. Powiązanie operacji z grantami w ramach przedsięwzięcia „RAZEM DLA SIEBIE I DLA INNYCH” Kryterium będzie weryfikowane poprzez oświadczenie Wnioskodawcy wskazujące konkretny grant, którego realizacja odbędzie się w miejscu realizacji operacji.
6. Operacja zakłada promocję LGD i LSR Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie Wnioskodawcy w zakresie zakładanych form promocji projektu.
7. Realizacja operacji wzmocni potencjał turystyczny obszaru Kryterium będzie weryfikowane poprzez analizę zapisów wniosku o przyznanie pomocy oraz uzasadnienie Wnioskodawcy.
8. Wnioskodawca skorzystał z doradztwa świadczonego przez LGD Dokumentem poświadczającym skorzystanie z doradztwa jest REJESTR UDZIELONEGO DORADZTWA.

 

 VII. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku www.lgd.ziemiagotyku.com 

VIII. Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy znajduje się na stronach internetowych: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD Ziemia Gotyku w Brąchnówku 18 (pałac I piętro), 87-140 Chełmża, tel. 56 610 80 17 lub kom. 607 745 091.

Konsultacje będą odbywały się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.

Załączniki do ogłoszenia:

  1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
    do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników. - POBIERZ
  2. Kryteria dla przedsięwzięcia 2.2.1. „ZIEMIA GOTYKU ATRAKCYJNA DLA MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW” - POBIERZ
  3. Oświadczenie Wnioskodawcy wskazujące konkretny grant, którego realizacja odbędzie się w miejscu realizacji operacji. - POBIERZ
  4. Oświadczenie Wnioskodawcy w zakresie zakładanych form promocji projektu. - POBIERZ
  5. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji. - POBIERZ

 

DOKUMENTY DO POBRANIA: 

OŚWIADCZENIE w sprawie zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej - POBIERZ

Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym PROW 2014-2020 jako m.in. wnioskodawcy / beneficjenta / pełnomocnika. - POBIERZ

Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z - POBIERZ

 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) - POBIERZ

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - POBIERZ 

Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - POBIERZ 

Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - POBIERZ

Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - POBIERZ

Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - POBIERZ

Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) - POBIERZ

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) (wersja uaktualniona do umowy 7z) - POBIERZ

Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - POBIERZ

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) - POBIERZ

 

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie