Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

czwartek, 14 maj 2020 10:08

Włącz się w projekty Ziemi Gotyk

„Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku” to nie tylko nazwa projektu realizowanego od 2018 roku przez LGD Ziemia Gotyku w ramach środków unijnych, ale przede wszystkim to aktywna sieć inicjatyw społecznych realizowanych poprzez organizacje społeczne, instytucje pomocy społecznej, instytucje kultury, podmioty ekonomii społecznej oraz lokalne samorządy. Na terenie 5 gmin obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku tj. Chełmży, Łubianki, Łysomic, Papowa Biskupiego oraz Miasta Chełmża realizowane są projekty służące włączeniu społecznemu osób, grup, środowisk, znajdujących się gorszym położeniu ze względu na niski status materialny, niepełnosprawność, niesamodzielność  i inne czynniki. Dużym powodzeniem cieszą się kluby młodzieżowe, w których dzieci i młodzież mogą korzystać z bezpłatnych zajęć pomagających w nauce i rozwijających zdolności np. plastyczne, muzyczne, informatyczne, uczestniczyć w ciekawych wycieczkach i korzystać ze wsparcia psychologiczno-pedagogicznego (kluby w Storlusie, Pigży, Ostaszewie, Głuchowie). Inne ciekawe formy aktywizacji społecznej to organizowanie grup samopomocowych dla osób niesamodzielnych czy niepełnosprawnych (w Biskupicach), animatorów lokalnych dla rodzin korzystających z pomocy społecznej (w Kończewicach i Zalesiu), zajęć integracyjnych międzypokoleniowych w Przecznie, Chełmży, Łysomicach. Projekt przewiduje także aktywizację społeczno – zawodową w formie spotkań z  psychologiem, doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy oraz stworzenia indywidualnego planu działania, uczestnictwo w kursach i szkoleniach, które przybliżą uczestników do powrotu na rynek pracy.

LGD udziela grantów na aktywizację społeczną (do 50 tys. zł) oraz na aktywizację społeczno- zawodową (do 150 tys. zł). Zachęcamy lokalne organizacje i instytucje do korzystania z grantów na rzecz włączenia społecznego i do realizacji ciekawych inicjatyw społecznych. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P 2014-2020, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR o łącznej wartości dofinansowania 1 784 409,00 zł. Więcej informacji na temat projektu, realizowanych grantów, ogłaszanych naborów wniosków znajdują się na stronie www.lgd.ziemiagotyku.com oraz na profilu LGD w mediach społecznościowych https://www.facebook.com/ziemiagotyku/  

Czytany 374 razy

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie