Wydrukuj tę stronę
czwartek, 18 czerwiec 2020 13:03

Informacja o wynikach wyboru dot. naborów wniosków nr 2/2020 (EFRR)

Brąchnówko, 18.06.2020 r.

Informacja o wynikach wyboru projektów dokonanego przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku w dniu 18.06.2020 roku

dot. naborów wniosków nr 2/2020 (EFRR)

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny projektów w ramach LSR składanych przez podmioty inne niż LGD w ramach naborów wniosków/ naboru wniosków o powierzenie grantów:

- nr 2/2020 - w zakresie działań infrastrukturalnych przyczyniających się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzających do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym, działanie 7.1. objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;

Rada LGD Ziemia Gotyku podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków.

DO POBRANIA:

  1. Lista projektów zgodnych LSR w ramach naboru nr 2/2020 (pdf.)
  2. Lista projektów wybranych w ramach naboru nr 2/2020 (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków) (pdf.)
  3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru projektów, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły – nabór nr 2/2020.
  4. Wzór protestu do naboru 2/2020 (zał. B12_Wzor_protestu)

POUCZENIE

dot. naboru 2/2020

  1. Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn. zm.) podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:
  2. a) negatywnej oceny zgodności z LSR albo
  3. b) nieuzyskania przez projekt minimalnej liczby punktów albo
  4. c) gdy projekt został wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że projekt nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu) albo
  5. d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.
  6. Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji, do Zarządu Województwa za pośrednictwem LGD.

Strona korzysta z plików cookie