Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

wtorek, 01 czerwiec 2021 15:00

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyk w dniu 10.06.2021

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku”

Termin:  10 czerwca 2021  roku

Miejsce: Urząd Gminy w Łysomicach, ul. Warszawska 8

Na podstawie § 20. pkt. 4. Statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 10 czerwca 2021 (czwartek) o godz. 14:30 w Urzędzie Gminy w Łysomicach, ul. Warszawska 8.

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
 2. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku w 2020 roku.
 5. Przedstawienie sprawozdania z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wraz z oceną działalności stowarzyszenia i wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
 6. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku w 2020 roku.
 7. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia składającego się z rachunku zysków i strat, bilansu zamknięcia oraz informacji dodatkowej na dzień 31 grudnia 2020 roku.
 8. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 9. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
 10. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Stowarzyszenia.
 11. Konsultacje w zakresie aktualizacji LSR i przyjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023
 12. Omówienie aktualnej działalności LGD Ziemia Gotyku, postępów w realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność, projektów współpracy oraz naborów planowanych na 2021 rok.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie posiedzenia.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 9 czerwca 2021 roku telefonicznie kom. 607 745 091 lub za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@ziemiagotyku.com

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie