Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 11 czerwiec 2021 13:47

Ostatnie nabory wniosków w LGD Ziemia Gotyku

 

Od 2016 roku Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku prowadzi nabory wniosków na dotacje i granty z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P). LGD przekazała ok. 3 mln zł dotacji dla przedsiębiorców, a także dla jednostek samorządowych ok. 2,7 mln na rozwój ogólnodostępnych obiektów społecznych i rekreacyjnych oraz ok. 5,6 mln na rewitalizację obszarów wiejskich. Ponadto w ramach budżetu LGD 2,67 mln zostało przeznaczone na stworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Chełmży.  LGD przekazała ze środków PROW 14 grantów na realizację oddolnych inicjatyw społecznych oraz 31 grantów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywizację społeczną i zawodową.

Na drugą połowę 2021 i pierwszą połowę 2022 roku LGD planuje ostatnie nabory wniosków, które pozostały w ramach budżetu planowanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023. Przewidywany jest nabór na podejmowanie działalności gospodarczej – premie po 50 tys. zł oraz dofinansowanie do 60% inwestycji w zakresie rozwijania istniejących firm z obszaru LGD Ziemia Gotyku. Planowana alokacja środków na przedsiębiorczość to ok. 475 tys. zł z PROW. Ponadto planowany jest ostatni nabór na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej ok. 300 tys. zł z PROW. Ostatnią szansę na pozyskanie grantu będą miały podmioty zainteresowane realizacją projektów z EFS w zakresie aktywizacji społecznej - ok. 86 tys. na działalność klubów młodzieżowych i 200 tys. na organizowanie się lokalnej społeczności i działania animatora społecznego.

Na koniec 2021 roku planowany jest ostatni nabór wniosków o powierzenie grantów w zakresie inicjatyw społecznych i ekologicznych skierowany do organizacji pozarządowych i instytucji kultury. LGD przewiduje granty o wartości od 5 do 25 tys. zł z poziomem dofinansowania do 100% z PROW.

W procesie opracowania grantów LGD udziela wsparcia na każdym etapie, w szczególności w fazie projektowania pomocą służy animator LGD. W zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność pracownicy biura LGD świadczą bezpłatne doradztwo. Więcej informacji o możliwościach dofinansowania ze środków LSR Ziemia Gotyku można uzyskać wchodząc na stronę www.lgd.ziemiagotyku.com lub dzwoniąc pod nr tel. 607 745 091 lub 731 777 840.

Czytany 216 razy

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie