Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 18 czerwiec 2021 09:21

Poszukiwane osoby do Projektu ,,PRACUJĄCY, SAMODZIELNI, NIEZALEŻNI”

 

Poszukiwane osoby do Projektu

 1. ,,PRACUJĄCY, SAMODZIELNI, NIEZALEŻNI”

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży poszukuje chętne osoby do wzięcia udziału w Projekcie  pt. ,,Pracujący, samodzielni, niezależni” w ramach umowy o dofinansowanie nr UM_WR.433.1.061.2020 z dnia 09.03.2020 r. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt realizowany jest od  01.08.2020 r.

Celem projektu jest uzyskanie nowych kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych przez osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR (obejmującego obszar Gmin: Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie oraz Miasto Chełmża), a w szczególności
z terenu Gminy Chełmża.

Projekt  obejmuje wsparciem 10 osób niepracujących, będących osobami w wieku aktywności zawodowej z grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym również niepełnosprawnych), które jednocześnie:

 1. zamieszkują na terenie obszaru LSR,
 2. w dniu przystąpienia do projektu mają ukończone 18 rok życia,
 3. na dzień przystąpienia do projektu są osobami niepracującymi.

Projekt zrealizowany jest w ramach 2 zadań  merytorycznych:

 • Aktywnej integracji o charakterze społecznym, w ramach tego zadania Uczestnicy uzyskają:
 • indywidualnego wsparcie psychologa,
 • grupowego treningu kompetencji i umiejętności,
 • warsztaty wizażu z udziałem kosmetyczki, stylisty i fryzjera,
 • Aktywnej integracji o charakterze zawodowym, w ramach tego zadania Uczestnicy uzyskają:
 • doradztwo zawodowe.
 • szkolenia zawodowe - których realizacja odbywać się będzie poprzez:

-  kwalifikacyjne kursy zawodowe

-  kursy umiejętności zawodowych

-  pozostałe kursy.

 • kurs prawa jazdy

Beneficjentem Projektu jest Gmina Chełmża, natomiast jego realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieszczący się przy ul. Paderewskiego 11, 87-140 Chełmża.

Koordynatorem Projektu jest: Anna  Bykowska.

Biuro projektu mieści się w siedzibie: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży, przy
ul. Paderewskiego 11, 87-140 Chełmża, pok. nr 6 (I piętro) tel. 56 6756019 lub 535885037.

Jeżeli jesteś chętny do wzięcia udziału w Projekcie - ZGŁOŚ SIĘ – Czekamy na chętne osoby!

Anna  Bykowska

Koordynator projektu

 

Załącznik:

1. oświadczenie uczestnika projektu 

2. oświadczenie o statusie osoby niepracującej

3. formularz rekrutacyjny 

4. oświadczenie o miejscu zamieszkania

5. regulamin aktywizacja społeczno-zawodowa 

 

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie