Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

wtorek, 29 czerwiec 2021 08:58

Ostatnia szansa na granty EFS

Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku

Na przełomie lipca/sierpnia 2021 r. Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku planuje ogłosić ostatnie nabory wniosków na projekty objęte grantami w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku na lata 2016-2023 w ramach  projektu grantowego Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejski Fundusz Społeczny.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

 

O grant mogą się ubiegać:

- wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT?

·         Typ projektu: 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: c) kluby młodzieżowe; f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Pomoc umożliwi tworzenie klubów młodzieżowych pomagających w wychowywaniu
i aktywizujących młodych członków lokalnych społeczności.

Klub Młodzieżowy jest miejscem spotkań dzieci i młodzieży, w którym mogą być realizowane formy wsparcia, takie jak: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze; pomoc w nauce; promowanie zdrowego stylu życia; nauka języków obcych; zajęcia rozwijające zainteresowania tematyczne np. plastyczne, muzyczne,  taneczne, teatralne, zajęcia z fotografii; indywidualne lub grupowe poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne lub psychoterapeutyczne; zajęcia wzmacniające kompetencje kluczowe: naukowo-techniczne i informatyczne oraz zajęcia rozbudzające zainteresowanie naukami ścisłymi np. robotyka, programowanie.

·         Typ projektu: 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:  lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej oraz  innych form w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji.

Planowane jest wsparcie projektów związanych z działaniami animatora lub lidera aktywności lokalnej, czyli osób które integrują mieszkańców i pobudzają ich do wspólnych działań na rzecz lokalnych społeczności. Pomoc trafi też na projekty z zakresu edukacji społecznej i obywatelskiej, oraz organizację imprez i spotkań integracyjnych, kulturalnych, sportowych i ekologicznych.

 FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA

Forma wsparcia: Zaliczka (maksymalnie do 95% wartości grantu) oraz refundacja (minimum 5% wartości grantu).

Wysokość maksymalna grantu wynosi 50 000,00 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego - 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

 ALOKACJA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW OBJĘTYCH GRANTEM

·         86 539,75  zł na działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak  kluby młodzieżowe

·         200 000,00 zł na działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

 

Nabory będą wdrażane z rekomendacją LGD w zakresie zastosowania modelu partnerstwa międzysektorowego na rzecz animacji i aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wypracowanego  w ramach projektu ponadnarodowego pn. „Lokalne partnerstwa międzysektorowe na rzecz włączenia społecznego” z LGD Brdy-Vltava w okresie sierpień 2020-lipiec 2021.

Model stworzony został jako element wsparcia dla Grantobiorców realizujących działania w zakresie projektu grantowego LGD Ziemia Gotyku pn. „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”, w którym promowane są projekty oparte na lokalnych partnerstwach. Model jest konkretnym drogowskazem, jak tworzyć lokalne partnerstwa, które będą miały potencjał do kreowania innowacyjnych i skutecznych działań w zakresie włączenia społecznego w oparciu o lokalne zasoby.

Model nazwany „Partnerski włącznik aktywności” skierowany jest do lokalnych społeczności jako propozycja zaangażowania lokalnych zasobów ludzkich, materialnych, finansowych do aktywizowania i włączania osób marginalizowanych lub wykluczanych społecznie. Poniższy schemat pokazuje w jaki sposób model może przyczynić się do realizacji lokalnej strategii włączenia społecznego (jako element Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD Ziemia Gotyku) lub planu rozwoju usług socjalnych od kilkunastu lat wdrażanych w regionie Brdy-Vltava.

 

Zasady wdrożenia modelu zostaną przekazane zainteresowanym Grantobiorcom na warsztatach w dniu 8 lipca br. godz. 10.00-16.00  w Bibliotece-Centrum Kultury w Łubiance. Zgłoszenia na warsztaty należy przekazać tel. 607 745 091 lub mailowo biuro@ziemiagotyku.com

Zapraszamy do współpracy.

Czytany 117 razy

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie