Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

wtorek, 07 maj 2019 10:28

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/PM/2019 dotyczące wykonania usługi tłumaczenia symultanicznego (język polski język angielski) podczas konferencji w ramach realizacji międzynarodowego projektu współpracy „Eco-North”

pasek logotypy

Brąchnówko, dn.  07.05.2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/PM/2019
dotyczące wykonania usługi tłumaczenia symultanicznego (język polski <-> język angielski) podczas konferencji w ramach realizacji międzynarodowego projektu współpracy „Eco-North”
w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020
 
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku”
zaprasza do składania oferty cenowej
 
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
 NIP 879-267-89-10 REGON 361860094 KRS 0000562287
 
2. CEL ZAMÓWIENIA:
Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który wykona kompleksową usługę w zakresie wykonania usługi tłumaczenia symultanicznego (język polski <-> język angielski) podczas konferencji w ramach realizacji międzynarodowego projektu współpracy „Eco-North” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020 
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi w następującym zakresie:
 
I. Wykonanie kompleksowej usługi w zakresie wykonania usługi tłumaczenia
symultanicznego (język polski <-> język angielski) podczas konferencji w ramach realizacji międzynarodowego projektu współpracy „Eco-North” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020:
 
Usługa obejmuje:
- tłumaczenie symultaniczne, 1 blok tłumaczeniowy (do 4h), 2 tłumaczy – para językowa: j. polski <–> j. angielski
- zapewnienie sprzętu i obsługi technicznej (70 słuchawek, 1 kabina dla tłumaczy, ewentualnie inne niezbędne wyposażenie do prawidłowej realizacji usługi)
- tematyka tłumaczenia: ogólna, fundusze europejskie i UE, lokalne grupy działania, obszary wiejskie, przedsiębiorczość, ekologia, młodzież
 
Termin i miejsce konferencji:
06.06.2019r. godz. 16.00 – 20.00
Biblioteka – Centrum Kultury w Łubiance, ul. Toruńska 4, 87-152 Łubianka
 
 
4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy będą spełniać następujące warunki: 
• złożenie odpowiednio wypełnionego formularza ofertowego
 
 
5. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY: 
A) Spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
B)  Po spełnieniu warunków udziału w postępowaniu pod uwagę będzie brane kryterium ceny 
 
Sposób wyłonienia wykonawcy: 100 % cena brutto
 
6. TERMIN, MIEJSCE, FORMA SKŁADANIA OFERT: 
Ofertę wraz z wymaganymi/wskazanymi załącznikami sporządzić należy w języku polskim, na formularzu ofertowym załączonym do zapytania.
Wypełnioną i podpisaną ofertę należy złożyć osobiście, pocztą tradycyjną na adres: Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża lub e-mail na adres: projekty@ziemiagotyku.com
Ofertę należy przedłożyć w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie Ofertowe.
Termin składania ofert upływa w dniu 14.05.2019r.
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.  Decyduje data wpływu do Zamawiającego.
 
7. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia upływa w dniu 06.06.2019r.
 
8. WARUNKI PŁATNOŚCI: 
Płatność w formie bezgotówkowej – przelew. Płatność nastąpi na podstawie faktury wystawionej na LGD Ziemia Gotyku w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby LGD Ziemia Gotyku.
 
 
9. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW:
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest: Marta Kruszczyńska - pracownik biura LGD, tel.  + 48 731 777 840. Informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 7:30 – 15.30
 
Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny, w przypadku, gdy założone w projekcie środki okażą się niewystarczające.
2. Oferta może zostać odrzucona, jeśli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy zadania, bez wyboru żadnej z ofert – bez podania przyczyny.
5. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
6. Ewentualna zmiana terminu realizacji możliwa tylko za zgodą Zamawiającego.
7. Zamawiający - w celu zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania - nie stosuje ograniczeń personalnych ani terytorialnych w stosunku do oferentów.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania modyfikacji do zapytania. O każdej zmianie poinformuje na swojej stronie internetowej, informację o dokonanej modyfikacji przekaże również drogą mailową wszystkim oferentom, którzy złożą ofertę przed jej dokonaniem.
9. Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranym Wykonawcą.
 

Do pobrania:

Formularz ofertowy

Protokół

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie