Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

niedziela, 22 kwiecień 2018 21:18

Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

 

 

 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku realizuje projekt grantowy pn. „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku” zgodnie z umową nr UM_SE.433.1.228.2017  (działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego). Projekt będzie realizowany od marca 2018 do grudnia 2022 roku.


Całkowita wartość projektu grantowego wynosi 1 939 663,89 zł a wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 1 842 680,69 zł.


Celem projektu jest podniesienie kapitału społecznego na obszarze LSR, a w szczególności zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez stworzenie lokalnych ośrodków włączenia społecznego.


Planowane efekty to wzrost aktywności społecznej u min. 142 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych u min. 49 osób. W ramach działań w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej, zakłada się, że min.12 osób będzie szukało pracy, a min.7 osób będzie pracowało po opuszczeniu programu.


Środki pozyskane przez LGD zostaną przeznaczone na współfinansowanie 37 grantów służących aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców obszaru LGD Ziemia Gotyku. LGD przewiduje nabory wniosków: w 2018, 2019, 2020, 2021 w następującym procesie:

projekt grantowy

Wniosek na grant może złożyć każdy podmiot działający w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej na obszarze gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie oraz Miasta Chełmża. Granty mają być przeznaczone na realizację działań skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które przyczynią się co poprawy ich sytuacji tj. większej aktywności społecznej lub zawodowej.


Grantobiorcy otrzymają granty o maksymalnej wartości 50 tys. zł na aktywizację społeczną oraz maksymalnie po 150 tys. zł na aktywizacje społeczno-zawodową. Grantobiorca musi zapewnić wkład własny ma poziomie min. 5%. Granty będą rozliczane na zasadzie przyznanego ryczałtu, a warunkiem rozliczenie będzie osiągniecie wszystkich zakładanych wskaźników produktu i rezultatu:

Typ projektu z SzOOP

II półrocze

2018

I półrocze 2019 II półrocze 2019 I półrocze 2020 II półrocze 2020

I półrocze 

2021

II półrocze 

2021

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Środki finansowe
1.c. klub młodzieżowy (w tym z programem rówieśniczym obejmującym edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) oraz 1.f. inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym 100 000         2 granty 80 000         2 granty   142 378,65         4 granty    

86 549,75

2 granty

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 60 osób; w tym: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych działaniami usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym - 60 osób                                                     Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 20 osób

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna - 34   osób                                          

Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 14 osób                                                                                             Wskaźnik efektywności społecznej - 21 osób

408918,40 10 grantów

1.e. aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne )

    2 granty 256 889,60 2 granty 165152,59 -    

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 8 osób; w tym:   liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych działaniami usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym - 48 osób; w tym: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych działaniami o charakterze zawodowym - 28 osób

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 12 osób                                                

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 7 osób                                      

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna - 28   osób                                    

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podniosły kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu - 20 osób                                            

Wskaźnik efektywności społecznej - 17 osób                                                                          

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej - 7osób

422052,19 4 granty

2.a. usługi samopomocowe, wzajemnościowe)

2.b. lider lub animator aktywności lokalnej lub obywatelskiej

2.c. inne formy w zakresie organizowania społeczności lokalnej

396 797,40

8 grantów

 

 

414912,70 11 grantów    

200000,00

4 granty

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 140 osób; w tym: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych działaniami usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym 140 osób, w tym: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w postaci usług wzajemnościowych lub samopomocowych - 35 osób                                                                  Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 50 osób

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna - 80 osób                                            

Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 35 osób 

Liczba wdrożonych inicjatyw wzajemnościowych /samopomocowych - 3 sztuki                                                    Liczba animatorów lub lokalnych liderów które uzyskały wsparcie w ramach EFS gotowych do świadczenia usług po zakończeniu programu - 5 osób                                                                             Wskaźnik efektywności społecznej - 48 osób

1011710,10 23 granty

Osobami objętymi wsparciem mogą być:
•    osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach pomocy społecznej- spełnianie jednej z przesłanek w Art. 7 ustawy o pomocy społecznej
•    osoby, o których mowa w art.1 ust 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym m.in.:  bezdomni, uzależnieni, zwalniani z zakładów karnych  
•    osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą
•    osoby nieletnie, objęte kuratelą sądową
•    rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością
•    osoby z niepełnosprawnością – w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi na podstawie dokumentu poświadczającego stan zdrowia wydany przez lekarza, tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię
•    osoby niesamodzielne
•    osoby korzystające z PO PŻ (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa)
•    oraz otoczenie wyżej wymienionych  osób, czyli osoby których udział jest NIEZBĘDNY do skutecznego wsparcia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.


Pracownicy biura LGD świadczą bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku o powierzenie grantów w ramach projektu „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”. Ponadto animator LGD wspiera zainteresowane podmioty w kreowaniu inicjatyw, które będą dofinansowane ze środków grantu. Kontakt do biura LGD w Brąchnówku 18, tel. 56 610 80 17, kom. 607 745 091, email: biuro@ziemiagotyku.com

 

 Zestawienie umów o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego pod nazwą „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”

Lp.

Nr wniosku

Nr umowy

Tytuł projektu

Grantobiorca / realizator

Okres realizacji

Wartość projektu

Wartość grantu

1

1/1/2018/G

1/EFS/2018

„Klub Młodzieżowy w Gminie Łubianka”

Gmina Łubianka / Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Łubiance

1.12.2018-31.08.2019

Przesunięty termin: 1.12.2018-30.09.2019

 

58 840,00

50 000,00

2

3/1/2018/G

2/EFS/2018

Młodzi Ambitni

Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim

18.02.2019-31.10.2019

52 720,00

50 000,00

3.

1/1/2019/G

8/EFS/2019

Lider dla seniorów

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice

01.02.2020-20.12.2020

50 853,00

48 293,25

4.

2/1/2019/G

9/EFS/2019

Klub otwartych drzwi

Gmina Miasta Chełmża/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży

01.04.2020-31.12.2020

Przesunięty termin: 01.09.2020- 31.03.2021

51 087,00

48 504,15

5.

3/1/2019/G

10/EFS/2019

Klub rodzica – wychowanie bez porażek

Gmina Miasta Chełmża/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży

01.04.2020-31.12.2020

Przesunięty termin: 01.09.2020- 31.03.2021

52 632,00

50 000,00

6.

4/1/2019/G

1/EFS/2019

Aktywizacja społeczna mieszkańców Kończewic w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja I

Gmina Chełmża/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży

01.05.2019-30.09.2019

52 631,58

50 000,00

7.

5/1/2019/G

2/EFS/2019

Aktywizacja społeczna mieszkańców Zalesia w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja I

Gmina Chełmża/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży

01.05.2019-30.09.2019

52 631,58

50 000,00

8.

6/1/2019/G

5/EFS/2019

Teatr jako stymulacja aktywności społecznej

Spółdzielnia Socjalna Klub Artystyczny CUMA

15.08.2019-31.03.2020

Przesunięty termin: 15.08.2019-31.08.2020

52 632,00

50 000,00

9.

7/1/2019/G

3/EFS/2020

Klucze do wykluczenia – Przeczno 2019

Biblioteka - Centrum Kultury w Łubiance

01.09.2019-9.01.2020

52 758,16

50 000,00

10.

8/1/2019/G

4/EFS/2019

Aktywność. Empatia. Współpraca – program aktywizacji mieszkańców

Fundacja Akademia Rozwoju Anny Kruszyk

01.08.2019-31.03.2020

52 680,00

50 000,00

11.

1/2/2019/G

6/EFS/2019

Utworzenie Klubu Młodzieżowego w Głuchowie

Centrum Inicjatyw Kulturalnych

Gminy Chełmża

01.10.2019-28.02.2020

 

31 578,95

30 000,00

12.

2/2/2019/G

7/EFS/2019

Gminny Uniwersytet Dziecięco - Młodzieżowy

Gmina Łysomice / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach

02.09.2020-30.06.2020

Przesunięty termin: 01.10.2019-22.08.2020

52 640,00

50 000,00

13.

1/3/2019/G

1/EFS/2020

Czas na zmianę

Akademia Rozwoju Anny Kruszyk

 01.03.2020 - 10.10.2020

Przesunięty termin: 01.03.2020 -31.12.2020

126 193,60

119 193,60

14.

3/3/2019/G

2/EFS/2020

„Lepsza praca, lepsze jutro”

Gmina Łubianka / Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Łubiance

Od 01.10.2020

Do 31.05.2021

Przesunięty termin:

01.04.2021-30.11.2021

145 206,00

137 706,00

15.

1/2/2020/G

3/EFS/2020

Aktywizacja społeczna mieszkańców Mirakowa w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja I

Gmina Chełmża/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży

01.06.2020-31.10.2020

37 900,00

36 000,00

16.

2/2/2020/G

4/EFS/2020

Aktywizacja społeczna mieszkańców Mirakowa w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja II

Gmina Chełmża/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży

01.03.2021-31.07.2021

37 900,00

36 000,00

17.

3/2/2020/G

5/EFS/2020

Aktywizacja społeczna mieszkańców Zalesia w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja II

Gmina Chełmża/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży

01.06.2020-31.10.2020

42 110,00

40 000,00

18.

4/2/2020/G

6/EFS/2020

Aktywizacja społeczna mieszkańców Kończewic w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej – edycja II

Gmina Chełmża/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży

01.06.2020-31.10.2020

50 530,48 

48 000,00

19.

5/2/2020/G

8/EFS/2020

„Bliżej Siebie”

Fundacja Akademia Rozwoju Anny Kruszyk

01.07.2020-30.11.2020

Przesunięty termin do 31.12.2020

42 375,00

39 995,00

20.

6/2/2020/G

17/EFS/2020

W zdrowym ciele, zdrowy duch

Gmina Miasta Chełmża / Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bł. Ks. S. W. Frelichowskiego

01.12.2020-31.07.2021

52 440,40

49 790,40

21.

7/2/2020/G

10/EFS/2020

Usługi samopomocowe

Gmina Papowo Biskupie

01.09.2020-28.02.2021

Przesunięty termin: 01.12.2020-31.07.2021

20 881,00

19 836,95

22.

8/2/2020/G

13/EFS/2020

Uwolnij emocje-pokaż siebie

Powiatowa i miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży

15.09.2020-15.03.2021

23 036,00

21 884,20

23.

9/2/2020/G

18/EFS/2020

Stare i nowe zabawy podwórkowe

Gmina Miasto Chełmża/ Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego

02.11.2020-30.06.2021

41 903,20

39 803,20

24.

10/2/2020/G

14/EFS/2020

Aktywni = włączeni

Biblioteka – Centrum Kultury w Łubiance

15.12.2020-15.07.2021

Przesunięty termin:

15.09.2021-15.04.2022

52 700,00

50 000,00

25.

11/2/2020/G

12/EFS/2020

Spotkania międzypokoleniowe Działajmy razem

Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim

14.09.2020-13.06.2021

Przesunięty termin:

15.12.2020- 15.09.2021

36 937,27

35 019,77

26.

1/3/2020/G

15/EFS/2020

Utworzenie Klubu Młodzieżowego w Nawrze

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża

01.08.2020-31.12.2020

31 584,00

30 000,00

27.

2/3/2020/G

9/EFS/2020

Przyszłość należy do NAS

Fundacja Akademia Rozwoju Anny Kruszyk

01.08.2020-15.12.2020

41 776,00

39 996,00

28.

3/3/2020/G

19/EFS/2020

Klub Młodzieżowy – Równać Szanse

Gmina Miasto Chełmża / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży

01.12.2020-31.05.2021

40 700,00

38 665,00

29.

4/3/2020/G

11/EFS/2020

Klub Młodzieżowy w miejscowości Zegartowice

Gmina Papowo Biskupie

01.03.2020-30.04.2021

Przesunięty termin: 01.12.2020-31.07.2021

35 448,00

33 675,60

30.

1/4/2020/G

7/EFS/2020

Droga do kariery

Gmina Papowo Biskupie

01.06.2020-31.10.2020

 

46 375,60

44 056,25

31.

2/4/2020/G

16/EFS/2020

Do dzieła! – Centrum aktywizacji społeczno-zawodowej

Gmina Łysomice/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach

01.09.2020-31.05.2021

132 069,84

125 466,35

32.   1/1/2021/G 1/EFS/2021   Przyszłośc należy do Nas - II edycja   Fundacja Akademia Rozwoju Anny Kruszyk  01.01.2022-30.06.2022  46 284,00    43 919,00
33.   3/2/2021/G  2/EFS/2021  

„Biblioteka - miejsce aktywizacji społecznej i kulturalnej mieszkańców”

 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J.Prejsa w Chełmży  01.03.2022-30.09.2022  52 631,58  50 000,00
 34.  2/2/2021/G  3/EFS/2021  „Przystań Seniora”  Gmina Chełmża/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży  01.01.2022-30.06.2022  52 725,00  50 000,00
 35.  1/2/2022/G  1/EFS/2022  „Klub otwartych drzwi- Edycja II”  Gmina Miasto Chełmża/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  01.01.2022-30.06.2022  52  650,00  50 000,00
36. 2/1/2021/G 2/EFS/2022

„Dzieci i młodzież naszą przyszłością”

Gmina Łysomice/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach 01.02.2022-30.06.2022 44 825,00   42 575,00
37.  5/2/2022/G 3/EFS/2022  Lider dla rodzin  Gmina Łysomice/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach  01.02.2022-31.07.2022  52 640,00 50 000,00

Czytany 3547 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 18 sierpień 2022 09:53

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie