Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

Rekrutacja

 

UWAGA !

ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA REKRUTACJA DO SPOTYKALNI NA TERENIE GMINY ŁUBIANKA

FORMULARZE REKRUTACYJNE  ORAZ ZAŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU POBRANE Z URZĘDU GMINY

NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DNIA 19.04.2023 ROKU DO GODZ. 15.30 

DO BIURA PROJEKTU ( ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice)

 

Wskazane miejsca:

  • Biblioteka-Centrum Kultury w Łubiance

Świetlica wiejska w Dębinach

Świetlica wiejska w Pigży

 

 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. Spotykalnie Ziemi Gotyku!

Zadanie „Utworzenie Spotykalni Ziemi Gotyku”

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku zaprasza mieszkańców obszaru LGD tj. gmin Łysomice, Łubianka, Papowo Biskupie, Chełmża oraz Miasta Chełmża do bezpłatnego udziału w projekcie „Spotykalnie Ziemi Gotyku”, w ramach którego zostanie utworzonych 5 Spotykalni przy ośrodkach kultury lub bibliotekach oraz dodatkowe miejsca przy świetlicach wiejskich.

Wskazane miejsca:

  • Biblioteka-Centrum Kultury w Łubiance

Świetlica wiejska w Dębinach

Świetlica wiejska w Pigży

  • Galeria Spotkań w Łysomicach (ul. Sadowa 2c)

Świetlica wiejska w Świerczynkach

Biblioteka w Turznie

Świetlica przy parafii w Papowie Toruńskim

  • Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim

Świetlica wiejska w Zegartowicach

Świetlica wiejska w Nowym Dworze Królewskim

  • Biblioteka Samorządowa w Zelgnie

Świetlica wiejska w Dziemionach

Świetlica wiejska w Grzywnie

  • Chełmżyński Ośrodek Kultury w Chełmży

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Prejsa w Chełmży

Środowiskowe Centrum Aktywności w Chełmży

W każdej spotykalni  w okresie od maja do października 2023 roku będą odbywały się zajęcia z animatorem oraz warsztaty o różnej tematyce np. warsztaty rękodzielnicze, zielarskie, kulinarne, krawieckie, rekreacyjne, warsztaty artystyczno-edukacyjne, itp. Przewidziana jest również organizacja większych wydarzeń/spotkań integracyjnych dla uczestników oraz mieszkańców.

Kto może zostać uczestnikiem projektu?
Mieszkańcy obszaru LGD Ziemia Gotyku (tj gmin Łysomice, Łubianka, Papowo Biskupie, Chełmża oraz Miasta Chełmża), którzy ukończyli 6 rok życia i złożyli dokumenty rekrutacyjne do projektu. Osoby nieletnie przyjmowane będą do projektu za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

Dodatkowo premiowane będą osoby z niepełnosprawnościami lub ze względu na wiek: osoby do 25 roku życia oraz osoby, które ukończyły 60 rok życia.

Do kiedy trwa rekrutacja uczestników?
Chęć udziału w projekcie, za pomocą Formularza Rekrutacyjnego, należy zgłosić od 3 do 17 kwietnia 2023 r. włącznie. Wraz z Formularzem należy dostarczyć dokument potwierdzający zamieszkiwanie na obszarze LGD Ziemia Gotyku szczegółowo wskazany w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do biura projektu (także w przypadku wysłania dokumentów pocztą tradycyjną) lub dostarczenie ich do koordynatora gminnego. W przypadku równej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Dla każdej Spotykalni prowadzone będą oddzielne listy rekrutacyjne (podstawowa i rezerwowa). Lista rekrutacyjna rezerwowa zostanie utworzona w przypadku zgłoszenia się liczby Kandydatów przekraczającej dostępny dla danej Spotykalni limit uczestników.

Wsparciem zostanie objętych 150 mieszkańców. W każdej gminie zostanie zrekrutowanych średnio 30 osób.

Biuro Projektu: Łysomice, ul. Sadowa 2C

Czynne w dniach: poniedziałek, wtorek i czwartek w  godz. 15.30-17.30

Email: spotykalnie@ziemiagotyku.com

Marta Dembińska tel. 607-745-091

Marta Kruszczyńska tel. 731-777-840

Koordynatorzy gminni:

Gmina Łubianka: Agata Surowiec tel. 667-743-105

Gmina Łysomice: Marek Komuda tel.508-394-503

Gmina Papowo Biskupie: Joanna Kańczewska tel. 604-219-049

Gmina Chełmża: Justyna Błaszczyk tel. 691 774 376

Gmina Miasta Chełmża: Tomasz Szreiber tel. 603-416-256

REGULAMIN – pobierz

FORMULARZ REKRUTACYJNY – pobierz ( format MS word)

FORMULARZ REKRUTACYJNY – pobierz ( format w PDF)

Oświadczenie o zamieszkaniu – pobierz ( należy dostarczyć wyłącznie w przypadku braku zameldowania na obszarze LGD, w pozostałych przypadkach należy dostarczyć zaświadczenie o zamieszkaniu z Urzędu Gminy

Oświadczenie rodzica_opiekuna prawnego– pobierz

Umowa uczestnictwa w projekcie wzór - pobierz

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie