Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

Plan szkoleń wewnętrznych w Lokalnej Grupie Działania Ziemia Gotyku

Potencjał LGD Ziemia Gotyku jest bardzo duży. Składają się na niego wiedza i doświadczenie członków zarządu, rady, komisji rewizyjnej, członków stowarzyszenia oraz pracowników.


W zarządzie zasiadają reprezentanci ze wszystkich gmin, zaangażowani w działalność w organizacjach pozarządowych oraz pracę w lokalnym samorządzie. Każdy z nich ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami finansowanymi z funduszy unijnych (EFRROW, EFS, EFRR). Wszyscy oni od kilku lat związani są z LGD i programem Leader.


Pracownicy biura LGD mają bogatą wiedzę i doświadczenie w stosowaniu podejścia LEADER, poczynając od 2005 roku w ramach I Schematu Pilotażowego Programu LEADER, także w projektach z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pracownicy biura posiadają doświadczenie m.in. w szkoleniu, doradztwie, promowaniu, sieciowaniu współpracy, aktywizacji lokalnej społeczności. Nowo zatrudnieni pracownicy biura muszą spełniać wymagania określone w opisie poszczególnych stanowisk pracy. Wymagania wobec pracowników biura są adekwatne do przewidzianych dla nich obowiązków, a podział zadań jest odpowiedni do wdrażania wielkofunduszowej LSR.


Jednak nowe programy wdrażane w ramach LSR wymagają od osób zaangażowanych we wdrożenie LSR dużej wiedzy specjalistycznej i stałe zdobywanie wiedzy w zakresie aktualnych aktów prawnych i wytycznych. W związku z tym konieczny jest stały proces kształcenia personelu biura LGD i członków Rady LGD jako organu decyzyjnego, do którego wyłącznej kompetencji należy ocena i wybór „operacji” (projektów) dofinansowanych ze środków LSR Ziemia Gotyku.

 

Plan szkoleń z dnia 23.12.2015  do pobrania

Plan szkoleń z dnia 13.10.2016 do pobrania 

Plan szkoleń z dnia 10.04.2017 do pobrania 

 

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie