Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

LGD

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku" zostało założone w dniu 29 stycznia 2015 roku w Chełmży przez 27 członków założycieli, w tym Gminy Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie oraz Miasto Chełmża. W dniu 26 czerwca 2015 roku LGD uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie LGD Ziemia Gotyku kontynuuje i rozwija działalność Fundacji Ziemia Gotyku LGD, w latach 2006-2015 realizowała unijny Program LEADER i dwie strategie rozwoju lokalnego w latach 2006-2008 oraz 2009-2015. Obejmuje swoim obszarem gminy wiejskie Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie oraz Miasto Chełmża.

 LGD działa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność oraz w celu zwiększenia poziomu partycypacji społecznej i szeroko rozumianej aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich. Cennym zasobem „Ziemi Gotyku” są zabytki architektury sakralnej i świeckiej. Najważniejsze z nich to Zamek Krzyżacki w Zamku Bierzgłowskim, ruiny zamku krzyżackiego w Papowie Biskupim, 57 zespołów pałacowo-parkowych i podworskich parków oraz 14 gotyckich i neogotyckich kościołów. Obszar posiada kilka atrakcji turystycznych, które przyciągają turystów zarówno z pobliskiego miasta Torunia, jak i z całego województwa. Istotnym walorem turystycznym są dwa jeziora: Chełmżyńskie na terenie miasta i gminy Chełmża oraz Kamionkowskie w gminie Łysomice. Oba jeziora posiadają sezonową bazę turystyczną i kąpieliska. Poza wymienionymi ośrodkami wypoczynkowymi funkcjonują również gospodarstwa agroturystyczne i zagrody edukacyjne. Przez teren LSR prowadzi szereg szlaków turystycznych, pieszych i rowerowych

Cele Stowarzyszenia:

 1. działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność,
 2. zwiększanie poziomu partycypacji społecznej lub szeroko rozumianej aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich,
 3. zwiększenie udziału społeczności lokalnych w programowaniu i zarządzaniu rozwojem danego obszaru poprzez pobudzanie i wspieranie inicjatyw oddolnych,
 4. aktywizacja lokalnych społeczności,
 5. poprawa standardu i jakości życia mieszkańców,
 6. zmniejszanie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego na obszarze działania LGD,
 7. promowanie obszarów wiejskich w szczególności gmin położonych na obszarze działania LGD,
 8. wsparcie działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu,
 9. rozwijanie i promocja lokalnych zasobów,
 10. rozwijanie i promocja produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych oraz walorów turystycznych obszaru,
 11. wspieranie działań służących rozwojowi małego przetwórstwa oraz tworzenie sieci w zakresie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych oraz działań promocyjnych i marketingowych,
 12. działania na rzecz rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich,
 13. tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu nowych miejsc pracy i tworzenie warunków umożliwiających podjęcie pracy osobom dotąd pozostającym bez pracy,
 14. wspieranie tworzenia małych inkubatorów przedsiębiorczości,
 15. kreowanie postaw przedsiębiorczych na terenach wiejskich,
 16. promowanie uczenia się przez całe życie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 17. zwiększanie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 18. pozyskanie innych źródeł finansowania oraz opracowanie i realizacja innych programów pomocowych oraz projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł wsparcia;
 19. udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskania środków na ich realizację,
 20. pozyskiwanie innych źródeł finansowania oraz opracowywanie i realizacja innych programów pomocowych

 

2015     Sprawozdanie merytoryczne      Sprawozdanie finansowe

2016    Sprawozdanie merytoryczne      Sprawozdanie finansowe

2017    Sprawozdanie merytoryczne       Sprawozdanie finansowe 

2018   Sprawozdanie merytoryczne         Sprawozdanie finansowe 

 2019 sprawozdanie merytoryczne          Sprawozdanie finansowe 

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie