Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

środa, 11 październik 2017 11:49

FORUM WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO "ZIEMI GOTYKU"

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konferencja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”   Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

W dniu 10 października br. w Hotelu Imperium w Chełmży odbyło się Forum Współpracy na rzecz rozwoju społeczno- gospodarczego „Ziemi Gotyku” (tj. gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie oraz Miasto Chełmża).

Konferencję otworzyła Wiceprezes Zarządu Pani Mariola Epa-Pikuła, która przedstawiła prelegentów oraz przywitała uczestników. W swojej prezentacji omówiła główne założenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz doświadczenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku na rzecz stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego i tworzenia sieci współpracy.

Następnie głos zabrała Pani Anna Witt z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu, która zaprezentowała możliwości wsparcia OWES w tworzeniu przedsiębiorstw społecznych i powiązań kooperacyjnych z podmiotami ekonomii społecznej.

Z kolei Pani Anna Załęcka - Peplińska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego - przedstawiła wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie instrumentów rynku pracy.

W drugiej części konferencji zostały omówione dobre praktyki w zakresie stymulowania rozwoju przedsiębiorczości przez samorząd lokalny i organizacje pozarządowe. Pani Katarzyna Lipowiec – Kierownik Biura LGD Gmin Powiatu Świeckiego - przedstawiła w swojej prezentacji działalność inkubatora przedsiębiorczości Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej. Inicjatywy gospodarcze w formie Forum Gospodarczego i Parku Inwestycyjnego zaprezentował na przykładzie doświadczeń gminy Płużnica – Wójt Gminy Płużnica Marcin Skonieczka. Działania Gminy Chełmża na rzecz lokalnych przedsiębiorców przedstawiła Pani Agata Ignasiak – podinspektor ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Chełmża.

W ostatniej części Forum odbyła się dyskusja na temat: „Lokalna współpraca na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego: analiza potencjalnych szans i potrzeb na obszarze LGD Ziemia Gotyku”.

W Forum Współpracy udział wzięli kluczowi partnerzy rozwoju społeczno-gospodarczego LSR.  W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci samorządu lokalnego: Zastępca Burmistrza Miasta Chełmży- Pan Marek Kuffel, Zastępca Wójta Gminy Chełmża – Pan Kazimierz Bober oraz przedstawiciele Gminy Łysomice, Papowo Biskupie i Łubianka, a także GOPS Chełmża i sołectwa Zegartowice.

W gronie uczestników sektor gospodarczy reprezentowali przedstawiciele firm: Sklep Ogólnospożywczy z Chełmży, Andtor sp. z o.o. z Ostaszewa, Majątek Rolny Zalesie sp. z o.o., MUK Ubezpieczenia z Chełmży, Sklep Spożywczo-Przemysłowy z Łubianki, Sklep Spożywczo-Przemysłowy z Gostkowa oraz podmioty ekonomii społecznej Spółdzielnia Socjalna Łubianka z siedzibą w Wybczu i Spółdzielnia Socjalna Klub Artystyczny CUMA.

Sektor społeczny reprezentowali przedstawiciele takich organizacji jak Koło Kobiet Aktywnych „Od-Nowa” z Bielczyn, Fundacja Inicjatyw Społecznych CUMA, Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie, Stowarzyszenia „Jak ni jak jo”.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w Forum Współpracy i wzajemną wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego „Ziemi Gotyku”.

Prezentacje prelegentów do pobrania:

"Działania LGD na rzecz stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego oraz tworzenia sieci współpracy"

"Kooperacja podmiotów na rzecz rozwoju ekonomii społecznej"

"Oferta Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w zakresie instrumentów rynku pracy"

"Działalność inkubatora przedsiębiorczości Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej"

"Inicjatywy gospodarcze Gminy Płużnica na przykładzie Forum Gospodarczego i Parku Inwestycyjnego"

"Inicjatywy Gminy Chełmża na rzecz lokalnych przedsiębiorców"

Galeria

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie