Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

środa, 01 czerwiec 2022 12:46

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - 10.06.2022

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku”

Na podstawie § 20. pkt. 4. Statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 10 czerwca (piątek) o godz. 12:00 w BUDYNKU GS w Łysomicach, ul. Sadowa 2 C.

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

2.Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza posiedzenia.

3.Przyjęcie porządku posiedzenia.

4.Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku w 2021 roku.

5.Przedstawienie sprawozdania z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wraz z oceną działalności stowarzyszenia i wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.

6.Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku w 2021 roku.

7.Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia składającego się z rachunku zysków i strat, bilansu zamknięcia oraz informacji dodatkowej na dzień 31 grudnia 2021 roku.

8.Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

9.Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.

10.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” (zmiana siedziby z Brąchnówka na Łysomice) oraz uchwały w sprawie zmiany adresu siedziby.

11.Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Stowarzyszenia (w związku z rezygnacją Pani Bożeny Insadowskiej).

12.Omówienie procesu przygotowania LSR na lata 2023-2029.

13.Powołanie zespołu roboczego ds. LSR składającego się z członków Zarządu i Biura LGD oraz ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu.

14.Sprawy różne.

15.Zakończenie posiedzenia.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 08.06.2022 telefonicznie kom. 607 745 091 lub za pośrednictwem poczty e-mail: lgd@ziemiagotyku.com

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie