Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

środa, 22 maj 2024 07:58

Młodzi z inicjatywą III edycja - Konkurs dla młodzieży

Łysomice, 22.05.2024

„Młodzi z inicjatywą – III edycja”
konkurs Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku

Cel konkursu: wsparcie grup młodzieżowych w wieku 13-25 lat w zakresie organizacji lokalnej inicjatywy o charakterze edukacyjnym lub kulturalnym z obszaru gmin objętych działalnością LGD Ziemia Gotyku tj. Miasto Chełmża, Gmina Chełmża, Gmina Łubianka, Gmina Łysomice, Gmina Papowo Biskupie.
Forma realizacji: LGD sfinansuje realizację inicjatywy w kwocie do 2000 zł brutto poprzez pokrycie kosztów honorarium dla zatrudnionych instruktorów/ trenerów, zakupu materiałów warsztatowych i innych niezbędnych do zrealizowania inicjatywy oraz drobnego poczęstunku (faktury i rachunki są wystawiane na Stowarzyszenie LGD Ziemia Gotyku i płacone w formie bezgotówkowej przelewem). Inicjatywy są finansowane ze środków statutowych LGD Ziemia Gotyku.
Termin realizacji inicjatywy: od 22 czerwca do 31 października 2024 roku

Wykonaj kilka kroków by uzyskać dofinansowanie:
Krok pierwszy: zbierz grupę minimum 5 osób w wieku 13 – 25 lat
Krok drugi: wspólnie wypracujcie pomysł na działanie edukacyjne lub kulturalne dla swojej grupy np. warsztaty/ wydarzenia/ spotkania muzyczne, wokalne, taneczne, graficzne, ekologiczne (min. 3 spotkania)
Krok trzeci: wypełnijcie formularz zgłoszeniowy z opisanym pomysłem i złóżcie w biurze LGD do 10.06.2024r.
Krok czwarty: poczekajcie na decyzję LGD
Krok piąty: zrealizujcie pomysł ze swoją grupą i zaprezentujcie efekty w formie pokazu na żywo w lokalnej społeczności lub poprzez filmik udostępniony poprzez LGD

Formalne wymagania konieczne do wyboru i realizacji inicjatywy:
- inicjatywę zgłasza grupa min. 5 osób w wieku od 13 do 25 lat
- grupa wyznacza 1 lub 2 osoby do kontaktu z LGD (wskazać dane kontaktowe w zgłoszeniu)
- grupa inicjatywna składa poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy i składa go w terminie do 10.06.2024 r. do biura LGD Ziemia Gotyku ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
- inicjatywa uzyskuje formalną i pisemną akceptację Zarządu LGD podjętą w formie uchwały


Kryteria wyboru inicjatyw młodzieżowych:
- spełnienie wymogów formalnych
- min. jedna inicjatywa młodzieżowa z każdej gminy obszaru LGD poprawna pod kątem formalnym i merytorycznym
- w sytuacji braku inicjatywy z danej gminy może zostać wybrana kolejna najciekawsza inicjatyw z innej gminy – decyzję w tym zakresie podejmie Zarząd LGD Ziemia Gotyku
- kryteria oceny merytorycznej inicjatyw: doświadczenie w realizacji inicjatyw o podobnym zakresie (0-5 pkt.), stopień zaangażowania młodzieży w przygotowanie i realizację inicjatywy (0-5 pkt.), pomysłowość i oryginalność (0-5 pkt.), potencjał do realizacji inicjatywy (0-5 pkt.).

Wymagania na etapie realizacji inicjatywy:
- dokumenty finansowe muszą być uzgodnione z pracownikiem LGD pod kątem poprawności formalnej i merytorycznej
- realizacja inicjatywy musi być udokumentowana podpisami na liście obecności oraz fotorelacją

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w trakcie trwania konkursu pod warunkiem upublicznienia na stronie internetowej.

Osoby do kontaktu w sprawie konkursu:
Mariola Epa-Pikuła
e-mail: lgd@ziemiagotyku.com
tel. 607-772-689
Marta Kruszczyńska
e-mail: projekty@ziemiagotyku.com
tel. 731-777-840

Do pobrania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

LOGO

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie