Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

wtorek, 04 czerwiec 2024 10:50

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku”

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku”

Na podstawie § 20. pkt. 4. Statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 17 czerwca 2024 (poniedzialek) o godz. 14:30 w BUDYNKU GS w Łysomicach, ul. Sadowa 2 C.

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
 2. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku w 2023 roku.
 5. Przedstawienie sprawozdania z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wraz z oceną działalności stowarzyszenia i wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
 6. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku w 2023 roku.
 7. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia składającego się z rachunku zysków i strat, bilansu zamknięcia oraz informacji dodatkowej na dzień 31 grudnia 2023 roku.
 8. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 9. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
 10. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Stowarzyszenia.
 11. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego skład Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku”
 12. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 13. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku”
 14. Przyjęcie aktualizacji Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku.
 15. Przedstawienie harmonogramu wdrażania LSR na lata 2023-2029.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie posiedzenia.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 14.06.2024 telefonicznie kom. 607 772 689  lub za pośrednictwem poczty e-mail: lgd@ziemiagotyku.com

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie