Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

środa, 24 sierpień 2022 11:03

Zapytanie ofertowe Dotyczące organizacji wizyty studyjnej

Łysomice, 23.08.2022

Zapytanie ofertowe

Dotyczące organizacji WIZYTY STUZYJNEJ

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku”

zaprasza do składania oferty cenowej na organizację wizyty studyjnej

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie obejmować będzie następujące prace i związane z nimi koszty:

 • Nocleg ze śniadaniem (pokoje 1 lub 2 osobowe): 1 nocleg dla 21 osób (2 dni).
 • Wyżywienie:
  1. Dzień 1 – obiad (dwudaniowy), uroczysta kolacja (23 osoby)
  2. Dzień 2 – przerwa kawowa, obiad (dwudaniowy) (23 osoby)
 • Zorganizowanie programu merytorycznego wizyty, w tym: spotkanie w gospodarstwie opiekuńczym, wioska górnicza jako przykład ekonomii społecznej współfinansowanej w ramach RLKS, spotkanie w gospodarstwie rolniczym – przykład handlu detalicznego biorącego udział w projekcie „Wiejska E-skrzynka”, zwiedzanie Lokalnego Centrum Rozwoju w Tucholi, spotkanie w Ośrodku Doradztwa Rolniczego ( temat: krótkie łańcuchy dostaw)

Termin realizacji: II połowa września  2022

Miejsce: Bory Tucholskie

 

Sposób wyłonienia wykonawcy: 100 % cena

Forma płatności:

‒ przelew bankowy na podstawie faktury / rachunku z 14 dniowym terminem płatności

 

Wymagane dokumenty:

- Wypełniony formularz ofertowy, będący załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania

Informacje dodatkowe:

 1. Wykonawca składa  ofertę na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia w terminie do dnia 30.08.2022r.
 2. Wypełnioną i podpisaną ofertę należy złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub e-mail na adres biuro@ziemiagotyku.com
 3. O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura Zamawiającego. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest: Mariola Epa-Pikułą - pracownik  biura LGD, tel. 607-772-689, e-mail: biuro@ziemiagotyku.com  Informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 7:30 – 15.30
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny, w przypadku gdy założone w projekcie środki okażą się niewystarczające lub złożenia zamówienia na wybrane pozycje z zapytania ofertowego.
 5. Oferta może zostać odrzucona, jeśli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.
 7. Zamawiający - w celu zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania - nie stosuje ograniczeń personalnych ani terytorialnych w stosunku do oferentów.
 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania modyfikacji do zapytania. O każdej zmianie poinformuje na swojej stronie internetowej, informację o dokonanej modyfikacji przekaże również drogą mailową wszystkim oferentom, którzy złożą ofertę przed jej dokonaniem.
 9. Dopuszczamy możliwość składania oferty na poszczególne punkty zapytania.
 10. Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranym wykonawcą.

 

FORMULARZ OFERTOWY-POBIERZ 

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie