Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 01 grudzień 2017 13:33

Zasady rozliczenia premii na podejmowanie działalności gospodarczej

Wnioskodawcy wybrani przez LGD Ziemia Gotyku w ramach naboru wniosków przeprowadzonych w grudniu 2016 roku na podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którzy podpisali umowy o przyznanie pomocy z Samorządem Województwa,  rozpoczynają właśnie ostatni etap realizacji swoich operacji – złożenie Wniosku o wypłatę II transzy pomocy i rozliczenie otrzymanej premii.

Zgodnie z umową o przyznanie pomocy Beneficjent otrzyma środki finansowe z tytułu II transzy pomocy, o ile:

 1. Zrealizował operację zgodnie z biznesplanem i utworzył miejsca pracy, w tym osiągnął cel operacji oraz wskaźniki jego realizacji;
 2. Zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;
 3. Udokumentował zrealizowanie operacji;
 4. Złożył wniosek o płatność II transzy pomocy nie późnej niż w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r.

Niespełnienie powyższych zobowiązań, skutkuje odmową wypłaty całości pomocy, a w przypadku, gdy część pomocy została wcześniej wypłacona następuje jej zwrot oraz wypowiedzenie umowy.

Do wniosku o wypłatę II transzy pomocy Beneficjenci zobowiązani są przedstawić następujące załączniki:

 • Dokumenty potwierdzające utworzenie miejsc pracy:

   - Umowy o pracę wraz z zakresami czynności (dla etatów powstałych w wyniku realizacji operacji)

   - Zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS ZUA

   - Deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA

   - Zaświadczenie o zgłoszeniu i okresach podlegania ubezpieczeniom społecznym (samozatrudnienie)

 • Dokumenty potwierdzające rzeczową realizację biznesplanu np. faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej oraz np. dokumentacja zdjęciowa
 • Oświadczenie Beneficjenta o wyodrębnieniu kont/ prowadzenia wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty
 • Ostateczne pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, jeśli taki obowiązek wynika z przepisów prawa budowlanego
 • Zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy złożone co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa budowlanego lub właściwy organ nałożył taki obowiązek
 • Protokoły odbioru robót/ montażu/ rozruchu maszyn i urządzeń/ instalacji oprogramowania lub Oświadczenie Beneficjenta o poprawnym wykonaniu ww. czynności z udziałem środków własnych
 • Kosztorys różnicowy
 • Inne dokumenty potwierdzające osiągnięcie celów i pozostałych wskaźników realizacji operacji
 • Sprawozdanie z realizacji biznesplanu
 • Informacja o numerze rachunku bankowego Beneficjenta lub cesjonariusza prowadzonego przez bank lub przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, na który mają być przelane środki finansowe z tytułu pomocy (jeśli numer rachunku uległ zmianie po złożeniu WoP I transzy pomocy)
 • Umowa cesji wierzytelności
 • Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy zostało udzielone innej osobie niż podczas składania wniosku o przyznanie pomocy lub gdy zmienił się zakres poprzednio udzielonego pełnomocnictwa
 • Inne pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, których uzyskanie było wymagane przez odrębne przepisy w związku ze zrealizowaną operacją
 • Inne załączniki dotyczące operacji.

Pracownicy biura LGD świadczą bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania Wniosku o płatność, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod numerem telefonu 607 745 091 lub 56 610 80 17, w godzinach pracy biura tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30.

Poniżej wzory aktualnie obowiązujących formularzy wniosku o wypłatę II transzy pomocy:

Wniosek o płatność (.xlsx) - wersja 3z

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)

Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - xlsx)

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu

Czytany 2520 razy

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie