Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

wtorek, 26 marzec 2024 14:23

Standardy prowadzenia klubów dla dzieci i młodzieży

Funkcjonowanie edukacyjnych klubów młodzieżowych dofinansowanych ze środków LR Ziemi Gotyku będzie opierało się na standardzie opracowanym przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zadaniem klubów jest wspieranie rozwijania kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań dzieci i młodzieży poza edukacją formalną. Utworzony klub stwarza możliwość uczestnictwa dla wszystkich uczących się dzieci i młodzieży w wieku 6-24 lata z obszaru objętego lokalną strategią rozwoju tj. Gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie i Miasta Chełmża.

Klub ma być miejscem przyjaznym dzieciom i młodzieży, dającym poczucie bezpieczeństwa i lokalnej wspólnoty, z empatyczną i kompetentną kadrą. Klub ma tworzyć edukacyjną przestrzeń, w której jest miejsce na wymianę doświadczeń, kontakty społeczne, a relacje opierają się na wzajemnym szacunku i tolerancji.

Klub ma oferować różnorodny zakres wsparcia m.in.: wzrost aktywności fizycznej, stymulowanie rozwoju i zainteresowań naukowych dzieci i młodzieży poprzez ciekawe zajęcia naukowe, nabywanie nowych umiejętności życiowych  i rozwój kreatywności, rozwój społeczny, udział w kulturze i uwrażliwienie na sztukę, edukacja obywatelska oraz w zakresie bezpieczeństwa.

Wymagana jest kompleksowość wsparcia , co oznacza realizację zajęć z co najmniej 3 wskazanych wyżej obszarów i w ramach tych obszarów Klub powinien zapewnić reprezentacyjną grupę uczestników i odpowiednią liczbę godzin pozwalająca na osiągnięcie oczekiwanych rezultatów.

Dodatkowo w klubie mogą być organizowane wyjazdy na obozy czy spotkania integracyjne (np. wspólne świętowanie, występy); lub zajęcia o charakterze specjalistycznym i doraźna pomoc w rozwiązywaniu trudności i problemów dzieci i młodzieży (szkolnych, rodzinnych, psychologicznych).

Oferta klubu powinna wynikać z potrzeb potencjalnych zainteresowanych zdiagnozowanych np. w trakcie spotkań grup i społeczności szkolnej, lokalnej, w rozmowach indywidualnych, w formie ankiet, skrzynek na dobre pomysły itp.

Godziny funkcjonowania klubu powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości uczestnictwa dzieci i młodzieży. W okresie wakacji i ferii zimowych możliwe jest organizowanie obozów i półkolonii ukierunkowanych na rozwój kompetencji, umiejętności, uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży.

W klubie musi być obecna co najmniej 1 osoba dorosła (opiekun, kierownik). Zatrudniona kadra musi posiadać odpowiednie udokumentowane kwalifikacje w zależności od charakteru prowadzonych zajęć lub doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Klub musi być usytuowany w miejscu dostępnym dla uczestników oraz być przystosowany do potrzeb oraz możliwości osób z niepełnosprawnościami.

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie