Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

wtorek, 04 styczeń 2022 09:02

Ogłoszenie o naborze 1/2022/G - wzmocnienie kapitału społecznego, inicjatywy promujące lokalne dziedzictwo

 

Data ogłoszenia 4 stycznia 2022 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU

NR 1/2022/G

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Zakres tematyczny naboru

„Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców obszaru LSR w zakresie środowiska, klimatu, zdrowia, w tym szkolenia i wyjazdy studyjne lub/i inicjatywy promujące lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz inne atrakcje turystyczne i produkty lokalne obszaru LSR”

(w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 1, 5, 8 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. z późn. zm.)

Termin składania wniosków

W dniach od 20.01.2022 do 04.02.2022 w godzinach od 7:30 do 15:30, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 04.02.2022 r. do godz. 14.00.

Miejsce składania wniosków

Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku

Adres: Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża

Tryb składania wniosków

  1. Wnioski o powierzenie grantu należy składać bezpośrednio w biurze LGD, tj. w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Wniosek o powierzenie grantu sporządzony wyłącznie na formularzu wniosku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w 1 egzemplarzu w formie papierowej wraz z wersją elektroniczną oraz po dwa egzemplarze załączników  złożony  przez grantobiorce lub osobę upoważnioną do reprezentowania grantobiorcy  lub pełnomocnika   (wersje papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame). Wnioski złożone za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej nie będą rozpatrywane. 

2. Wniosek o powierzenie grantu powinien być wydrukowany, podpisany we wskazanych miejscach, trwale spięty i umieszczony w skoroszycie.

3. Za moment złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do biura LGD. Złożenie wniosku potwierdza się na kopii wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, pieczęć LGD, podpis osoby przyjmującej wniosek, numer nadany wnioskowi oraz liczbę załączników.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

1.     Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną

2.     Jednostki kultury 

Forma wsparcia

Refundacja / zaliczka

Maksymalna kwota pomocy na jeden grant

25 000,00 zł

 

Minimalna kwota pomocy na jeden grant

5 000,00 zł

Intensywność pomocy 

do 100% kosztów kwalifikowalnych

Limit środków w ramach naboru

26 082,41 EUR

( 104 329,64  zł – po kursie 1,00 EURO = 4,00 zł)

Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego

1.      inicjatywy promujące lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz inne atrakcje turystyczne i produkty lokalne,  w tym wydarzenia kulturalne, edukacyjne, promocyjne upowszechniające lokalne dziedzictwo obszaru LGD Ziemia Gotyku

2.      działania edukacyjne podnoszące wiedzę w zakresie środowiska, klimatu, zdrowia, w tym szkolenia i wyjazdy studyjne

 

Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego

Cel ogólny nr 3. Podniesienie poziomu kapitału społecznego na obszarze LSR

Cel Szczegółowy nr 3.1 Rozwijanie lokalnych inicjatyw społecznych  i kulturalnych do 2023 roku 

Przedsięwzięcie nr 3.1.1 „RAZEM DLA SIEBIE I DLA INNYCH”

Wskaźniki

Lp

1

2

wskaźniki produktu

Liczba inicjatyw promujących lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz inne atrakcje turystyczne i produkty lokalne

Liczba działań edukacyjnych podnoszących wiedzę, w tym szkoleń

jednostka miary

Sztuka

Sztuka

wartość

Min.5

Min.4

Limit środków

17 864,10 EUR

( 71 456,40  zł – po kursie 1,00 EURO = 4,00 zł)

8 218,31 EUR

( 32 873,24 zł – po kursie 1,00 EURO = 4,00 zł)

 

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru                                             

  1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
  2. Zgodność z zakresem tematycznym:

„Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców obszaru LSR w zakresie środowiska, klimatu, zdrowia, w tym szkolenia i wyjazdy studyjne lub/i inicjatywy promujące lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz inne atrakcje turystyczne i produkty lokalne obszaru LSR”

  1. Złożony wniosek musi być zgodny z:

–      warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2020.1555 z późn. zm.),

–      oceną wstępną,

–      warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020,

–      oceną zgodności z LSR,

- kryteriami wyboru grantobiorców (załącznik nr 3) oraz uzyskać minimalną liczbę punktów dla przedsięwzięcia, która wynosi 25

Informacja o załącznikach

–      Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.

–      Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru operacji, jeśli jest to wymagane.

Miejsce udostępniania dokumentów

–      Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku,

–      formularz wniosku o powierzenie grantu,

–      formularz wniosku o rozliczenie grantu oraz sprawozdanie końcowe z realizacji grantu,

–      formularz umowy o powierzenie grantu,

dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku www.lgd.ziemiagotyku.com

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa Grantobiorcom w zakresie naboru wniosków

Doradztwo w zakresie naboru wniosków prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku w zakresie przygotowywania wniosku, przygotowania dokumentów i załączników osobiście w siedzibie Biura LGD Ziemia Gotyku Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża, od poniedziałku od piątku w godz. 7.30-15.30, po wcześniejszym umówieniu się.

Biuro LGD Ziemia Gotyku umożliwia skorzystanie z bezpłatnego doradztwa Grantobiorcom zainteresowanym składaniem wniosków do 03.02.2022 do godz. 15.30. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości konsultowania wniosku i załączników oraz sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

UWAGA – kolejność złożenia wniosków ma znaczenie w sytuacji opisanej  w LSR. W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o miejscu zadania na liście wniosków wybranych decyduje procentowy udział finansowego wkładu własnego wnioskodawcy. Dla kryterium kluczowego jest wyliczana średnia arytmetyczna wszystkich ważnie oddanych głosów. W przypadku dalszych trudności w ustaleniu miejsca na liście wniosków wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o powierzenie grantu w Biurze LGD.

Ponadto przy tworzeniu list brane są pod uwagę wskaźniki produktu i rezultatu  projektu grantowego, które powinny zostać osiągnięte w wyniku realizacji poszczególnych grantów.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wykaz załączników do ogłoszenia:

–      Załącznik nr 1 - Planowane do osiągnięcia w wyniku projektu grantowego cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - pobierz 

–      Załącznik nr 2 - Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 - pobierz 

–      Załącznik nr 3 - Kryteria wyboru Grantobiorców - pobierz

–      Załącznik nr 4 - Regulamin konkursu - pobierz

Dokumenty do pobrania przez Grantobiorców:

–      formularz wniosku o powierzenie grantu - pobierz

–      formularz wniosku o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji grantu - pobierz

–      formularz umowy o powierzenie grantu - pobierz

–      formularz wniesienia odwołania od decyzji LGD - pobierz 

Oświadczenie Grantobiorcy w zakresie kryterium nr 2 „Doświadczenie grantobiorcy w zakresie realizacji projektów z udziałem środków publicznych”  - pobierz

Oświadczenie w sprawie zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej - pobierz 

 

 

 

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-147 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie