Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

środa, 16 marzec 2022 09:41

Ogłoszenie o naborze 1/2022 - podejmowanie działalności gospodarczej

pasek logotypy

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej

Brąchnówko, dnia 16.03.2022 r.

Ogłoszenie Nr 1/2022

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania

19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,

poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej

 

Limit dostępnych środków w naborze wynosi 188594,96 EUR

( 754379,84  zł – po kursie 1,00 EURO = 4,00 zł)

I. Termin składania wniosków:

od dnia 30 marca 2022 r. do dnia 13 kwietnia 2022 r. do godz. 14.00

II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami oraz wersją elektroniczną wniosku należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku ul. Sadowa 2c, 87-148 Łysomice, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. W ostatnim dniu naboru do godz. 14.00. Przyjęcie wniosku pracownik potwierdza na pierwszej stronie wniosku zamieszczając dane: data i godzina złożenia wniosku, numer wniosku odnotowany w rejestrze LGD, liczbę załączników złożonych wraz z Wnioskiem o przyznanie pomocy, podpis pracownika przyjmującego wniosek oraz pieczęć LGD.

Złożenie wniosku w LGD potwierdzane jest również na kopii pierwszej strony wniosku (egzemplarz wnioskodawcy).

III. Forma wsparcia:

Wsparcie ma formę premii w wysokości 62850,00 PLN.

IV. Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operację (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2019 r., poz. 664 i 2023, z 2020 r. poz. 1555, z 2021 poz 2358).

V. Warunki udzielenia wsparcia:

1.Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

2.Operacja musi mieścić się w limicie dostępnych środków przewidzianych w konkursie.

3. Minimalna liczba punktów, którą należy uzyskać w ramach oceny zgodności z kryteriami wyboru operacji (załącznik nr 2), aby otrzymać dofinansowanie wynosi 23.

4. W przypadku równej ilości uzyskanych punktów pierwszeństwo na liście będzie miał wnioskodawca z grup defaworyzowanych określonych w LSR, w dalszej kolejności o miejscu operacji na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD.

VI. Wymagane dokumenty do weryfikacji Kryteriów wyboru określonych w LSR:

Lp.

Nazwa kryterium

Dokumenty weryfikujące

1.

Wiedza lub doświadczenie wnioskodawcy w zakresie planowanej operacji

Spełnienie kryterium posiadania wiedzy wymaga udokumentowania min. 1 maks. 3 dokumentami poświadczającymi wiedzę w zakresie odpowiadającemu planowanej działalności gospodarczej, w tym: świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenie, certyfikat, dyplom z kursu, szkolenia itp. Oddzielnie będzie premiowane doświadczenie w zakresie planowanej operacji minimum 6 miesięczne potwierdzone m.in. świadectwem pracy lub zaświadczeniem o odbyciu stażu zawodowego lub praktyki zawierające daty rozpoczęcia i zakończenia pracy, stażu, praktyki.

2.

Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy

Weryfikacja kryterium na podstawie zaświadczenia (lub odpowiadającego mu poświadczenia) z Urzędu Gminy o okresie zameldowania na pobyt stały lub czasowy z informacją o dacie zameldowania / zamieszkania. Dokument wystawiony nie wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku oraz oświadczenia Wnioskodawcy o miejscu zameldowania na dzień składania wniosku o przyznanie pomocy (wg wzoru stanowiącego zał. nr 3).

3.

Aktywizacja zawodowa wnioskodawcy

Weryfikacja kryterium na podstawie zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy właściwego dla miejsca zamieszkania/zameldowania wnioskodawcy o statusie osoby bezrobotnej wydanego nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku oraz oświadczenia Wnioskodawcy, że w dniu składania wniosku ma status osoby bezrobotnej (wg wzoru stanowiącego zał. nr 4).

4.

Planowana operacja zakłada aktywizację zawodową osoby z grup defaworyzowanych(1) na rynku pracy określonych w LSR

Spełnienie kryterium w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą z grupy defaworyzowanej na podstawie dokumentów:

- osoby do 30 roku życia - dokument tożsamości

- osoby powyżej 50 roku życia – dokument tożsamości

- kobiety – dokument tożsamości

- długotrwale bezrobotni (powyżej 12 miesięcy) – zaświadczenie o statusie osoby długotrwale bezrobotnej, wydane przez Powiatowy Urząd Pracy właściwy dla miejsca zamieszkania/zameldowania wydane nie wcześniej niż miesiąc przez złożeniem wniosku

- bez kwalifikacji zawodowych - oświadczenia o nieposiadaniu kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu.

- niepełnosprawni - dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności

W przypadku gdy wnioskodawca zadeklaruje utworzenie i utrzymanie miejsca pracy przez łącznie co najmniej 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty płatności II transzy pomocy miejsca pracy dla osób z grupy defaworyzowanej wymagane jest oświadczenie o zobowiązaniu do zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej (wg wzoru stanowiącego zał. nr 5)

5.

Planowana operacja zakłada działalność w zakresie kluczowych branż gospodarki określonych w LSR

Weryfikacja kryterium na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanie.

PKD dla działalności przeważającej związanej z realizacją operacji rozumiane jest jako podstawowy kod PKD wskazany w podejmowanej działalności gospodarczej.

6.

Planowana operacja zakłada realizację celów środowiskowych lub klimatycznych

Weryfikacja kryterium na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanie.

7.

Planowana operacja ma charakter innowacyjny

Weryfikacja kryterium na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanie.

8.

Operacja obejmuje zakresem podnoszenie kompetencji osób podejmujących działalność gospodarczą lub zatrudnionych pracowników

Weryfikacja kryterium na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy (planowane wskaźniki osiągnięcia celu) i biznesplanie (zakres rzeczowo-finansowy operacji).

9.

Wnioskodawca skorzystał z doradztwa świadczonego przez LGD w zakresie wniosku o przyznanie pomocy

Dokumentem poświadczającym skorzystanie z doradztwa jest REJESTR UDZIELONEGO DORADZTWA, gdzie wskazany jest konkretny numer naboru wniosków (aby uzyskać punkty z rejestru muszą wynikać min. 2 spotkania z doradcą w tym min. 1 w zakresie wniosku o przyznanie pomocy).

VII. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku www.lgd.ziemiagotyku.com oraz na stronie www.lsr.ziemiagotyku.com

VIII. Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości konsultowania wniosku i załączników oraz sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru tj. 13.04.2022 r. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD Ziemia Gotyku przy ul. Sadowej 2c, 87-148 Łysomice, tel. kom. 607 745 091 lub 731 777 840.

Konsultacje będą odbywały się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.

Załączniki do ogłoszenia:

  1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników. - pobierz
  2. Kryteria dla przedsięwzięcia „TU ŻYJĘ I TU PRACUJĘ” - NOWE MIEJSCA PRACY NA ZIEMI GOTYKU w zakresie PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ i powiązanym podnoszeniem kompetencji osób realizujących operację. - pobierz
  3. Oświadczenie o miejscu zameldowania. - pobierz
  4. Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej. - pobierz
  5. Oświadczenie o zobowiązaniu do zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej. - pobierz

(1) Grupy defaworyzowane na rynku pracy - osoby w trudnej sytuacji życiowej na rynku pracy na obszarze LSR:

- osoby do 30roku życia,

- osoby powyżej 50 roku życia,

- kobiety,

- długotrwale bezrobotni (powyżej 12 miesięcy),

- bez kwalifikacji zawodowych,

- niepełnosprawni

OGŁOSZENIE O NABORZE - POBIERZ

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) 

Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 4z -POBIERZ

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) - POBIERZ

2) Biznesplan (wersja 4z)

Biznesplan (.docx) - POBIERZ
Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (4z) - POBIERZ
Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (wersja 4z) - POBIERZ

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - POBIERZ

Załącznik nr 1 Biznesplan (4z) - POBIERZ
Załącznik  nr 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) -  POBIERZ

Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – POBIERZ

Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy – POBIERZ

Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej – POBIERZ

Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – POBIERZ

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Wniosek o płatność (.xlsx) - wersja 4z - POBIERZ

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - POBIERZ
Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - POBIERZ
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - xlsx) - POBIERZ
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - POBIERZ

5) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji – POBIERZ

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji - POBIERZ

6) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w MS Excel

Wskazówki​_Do​_Formularzy​_Wniosków​_XLSX - POBIERZ

Oświadczenie w sprawie zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej - POBIERZ

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-147 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie