Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 24 styczeń 2020 14:38

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia - 04.02.2020

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku  uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 4 lutego 2020 roku w siedzibie biura LGD Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża o godz. 16.30 celem wyboru projektów/projektów o powierzenie grantów w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w zakresie:

-    działania 7.1. Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym objętego Regionalnym Programem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w naborze nr 6/2019  zgodnie z procedurami wyboru i oceny projektów w ramach LSR;

-  działania 11.1. „Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego objętego Regionalnym Programem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w naborze nr 3/2019/G w ramach projektu grantowego pn. „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego” zgodnie z procedurami wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych.

Jednocześnie informuję, że wszystkie dokumenty związane z naborem, w tym wnioski o przyznanie pomocy, są udostępnione dla członków Rady w biurze Stowarzyszenia  LGD Ziemia Gotyku Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30) oraz za pośrednictwem platformy internetowej[1]. Rejestr złożonych wniosków stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

 Z poważaniem

Mariola Epa-Pikuła

Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku

 

Porządek posiedzenia w dniu 04.02.2020 roku

Na podstawie § 13 Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” zwołuje na dzień 04.02.2020  r. na godz. 16.30 posiedzenie Rady, które odbędzie się w biurze LGD w Brąchnówku.

Uwaga: Zgodnie z Regulaminem Rady przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzają swoją obecność podpisem na liście obecności. Przed rozpoczęciem każdego posiedzenia Rady wszyscy członkowie Rady wypełniają i składają Deklarację poufności i bezstronności, która warunkuje uniknięcie konfliktu interesów, tj. wyeliminowanie ewentualnych powiązań członka Rady z Wnioskodawcami/ poszczególnymi projektami. Posiedzenie Rady jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Rady

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wybór sekretarzy posiedzenia.
 3. Przedstawienie porządku posiedzenia i poddanie go pod głosowanie.
 4. Omówienie wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nr 6/2019 w zakresie działań infrastrukturalnych przyczyniających się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzających do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym, działanie 7.1. objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
 5. Sprawdzenie parytetów sektorowych i grup interesów w odniesieniu do oceny i wyboru poszczególnych operacji na podstawie złożonych deklaracji poufności i bezstronności przez członków Rady. Na podstawie złożonych deklaracji Pracownik biura LGD wypełnia Rejestr interesów członków Rady LGD.
 6. Dokonanie oceny wniosków złożonych w naborze nr 6/2019 w zakresie zgodności z LSR.
 7. Przyjęcie uchwał o zgodności z LSR, również w odniesieniu do projektów niespełniających warunków formalnych.
 8. Sporządzenie Listy operacji zgodnych z LSR oraz przyjęcie jej w drodze uchwały (nabór nr 6/2019).
 9. Dokonanie oceny projektów pod względem zgodności z kryteriami wyboru projektów w naborze nr 6/2019 (tylko w odniesieniu do projektów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR).
 10. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do projektów spełniających minimum punktowe.
 11. Podjęcie oddzielnych uchwał o wyborze projektów oraz sporządzenie listy projektów wybranych

w naborze nr 6/2019.

 1. Ustalenie listy projektów wybranych oraz przyjęcie uchwałą listy projektów wybranych,

ze wskazaniem projektów, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu nr 6/2019.

 1. Omówienie wniosków o powierzenie grantów złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym typ 1e - aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne (nr naboru 3/2019/G) w ramach działania 11.1. „Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11 Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego pn. „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego”
 2. Sprawdzenie parytetów sektorowych i grup interesów w odniesieniu do oceny i wyboru poszczególnych projektów objętych grantami na podstawie złożonych deklaracji bezstronności przez członków Rady. Na podstawie złożonych deklaracji Pracownik biura LGD wypełnia Rejestr interesów członków Rady LGD.
 3. Dokonanie oceny wniosków o powierzenie grantów złożonych w naborze nr 3/2019/G w zakresie zgodności projektu objętego grantem z LSR.
 4. Sporządzenie Listy projektów objętych grantami zgodnych z LSR oraz przyjęcie jej w drodze uchwały.
 5. Dokonanie oceny projektu pod względem zgodności projektu objętego grantem według kryteriów wyboru (tylko w odniesieniu do wniosków zgodnych z LSR).
 6. Ustalenie kwoty wsparcia grantów w odniesieniu do wniosków o powierzenie grantów spełniających minimum punktowe.
 7. Podjęcie oddzielnych uchwał o wyborze grantobiorców oraz sporządzenie listy projektów objętych grantami wybranych do dofinansowania w naborze 3/2019/G
 8. Ustalenie listy projektów objętych grantami wybranych do dofinansowania oraz przyjęcie uchwałą listy projektów objętych grantami wybranych do dofinansowania w ogłoszeniu 3/2019/G.
 9. Wolne wnioski, dyskusja.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie