Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 13 październik 2023 11:27

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

Łysomice, 13.10.2023 r.

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku  uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 23 października 2023 roku w siedzibie biura LGD ul. Sadowa 2c, 87-148 Łysomice o godz. 16.30  celem wyboru operacji w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – obiekty infrastruktury w naborze nr 1/2023 zgodnie z procedurami wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

Jednocześnie informuję, że wszystkie dokumenty związane z naborem, w tym wnioski o przyznanie pomocy, są udostępnione dla członków Rady w biurze Stowarzyszenia  LGD Ziemia Gotyku ul. Sadowa 2c, 87-148 Łysomice (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30) oraz za pośrednictwem platformy internetowej.

Zarząd Stowarzyszenia 

LGD Ziemia Gotyku

Porządek posiedzenia w dniu 23.10.2023 roku

Na podstawie § 13 Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku”  zwołuje na dzień 23.10.2023 r. na godz. 16.30 posiedzenie Rady, które odbędzie się w siedzibie LGD w Łysomicach.

Uwaga: Zgodnie z Regulaminem Rady przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzają swoją obecność podpisem na liście obecności. Przed rozpoczęciem każdego posiedzenia Rady wszyscy członkowie Rady wypełniają i składają Deklarację poufności i bezstronności, która warunkuje uniknięcie konfliktu interesów, tj. wyeliminowanie ewentualnych powiązań członka Rady z Wnioskodawcami/ poszczególnymi projektami. Posiedzenie Rady jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Rady.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wybór sekretarzy posiedzenia.
 3. Przedstawienie porządku posiedzenia i poddanie go pod głosowanie.
 4. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2023 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – operacje obejmujące obiekty infrastruktury.
 5. Sprawdzenie parytetów sektorowych i grup interesów w odniesieniu do oceny i wyboru poszczególnych operacji na podstawie złożonych deklaracji bezstronności przez członków Rady. Na podstawie złożonych deklaracji Pracownik biura LGD wypełnia Rejestr interesów członków Rady LGD.
 6. Dokonanie oceny wniosków złożonych w naborze nr 1/2023 w zakresie zgodności z LSR.
 7. Przyjęcie uchwał o zgodności z LSR, również w odniesieniu do operacji niespełniających warunków formalnych.
 8. Sporządzenie Listy operacji zgodnych z LSR oraz przyjęcie jej w drodze uchwały.
 9. Dokonanie oceny operacji pod względem zgodności z kryteriami wyboru operacji (tylko w odniesieniu do operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR).
 10. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
 11. Podjęcie oddzielnych uchwał o wyborze operacji oraz sporządzenie listy operacji wybranych
  w naborze 1/2023.
 12. Ustalenie listy operacji wybranych oraz przyjęcie uchwałą listy operacji wybranych,
  ze wskazaniem operacji, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu 1/2023.
 13. Wolne wnioski, dyskusja.
 14. Zamknięcie posiedzenia.

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie