Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

czwartek, 26 październik 2023 11:52

Informacja o wynikach wyboru projektów dokonanego przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku w dniu 23.10.2023 roku

Łysomice, 26.10.2023 r.


Informacja o wynikach wyboru projektów dokonanego przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku w dniu 23.10.2023 roku
dot. naboru wniosków nr 1/2023 (PROW)


W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR składanych przez podmioty inne niż LGD w ramach naboru wniosków nr 1/2023 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – obiekty infrastruktury, Rada LGD podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków.
Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami w dniu dzisiejszym przekazana została do dalszej oceny do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

POUCZENIE:
1.Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn. zm.) podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:
a) negatywnej oceny zgodności z LSR albo
b) nieuzyskania przez projekt minimalnej liczby punktów albo
c) gdy projekt został wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że projekt nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu) albo
d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.
2.Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji, do Zarządu Województwa za pośrednictwem LGD.

DO POBRANIA:
1. Lista projektów zgodnych z LSR – nabór 1/2023
2. Lista projektów wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków) – nabór 1/2023

Uchwała nr 39/2023 zmieniająca załącznik nr 1 do uchwały nr 34/2023 z dnia 23 października 2023 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru 1/2023
3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru projektów, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły – nabór nr 1/2023
4. Wzór protestu (zał. A15_Wzor_protestu)

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie