Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

wtorek, 17 grudzień 2019 09:06

Informacja o wynikach wyboru projektów dokonanego przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku w dniu 12.12.2019 r.

Brąchnówko, 17.12.2019 r.

Informacja o wynikach wyboru projektów dokonanego przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku w dniu 12.12.2019 roku

dot. naborów wniosków nr 4/2019 (PROW) i 5/2019 (EFRR)

 

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny projektów w ramach LSR składanych przez podmioty inne niż LGD w ramach naborów wniosków:

- nr 4/2019 - w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność;

- 5/2019 - w ramach działania 7.1. „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie: wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości poprzez dostosowanie istniejących budowli do pełnienia funkcji inkubatora i wsparcie usług świadczonych przez inkubator;

Rada LGD Ziemia Gotyku podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków.

POUCZENIE

 1. Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146 z późn. zm.) podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:
 2. a) negatywnej oceny zgodności z LSR albo
 3. b) nieuzyskania przez projekt minimalnej liczby punktów albo
 4. c) gdy projekt został wybrany, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że projekt nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu) albo
 5. d) ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.
 6. Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji, do Zarządu Województwa za pośrednictwem LGD.

DO POBRANIA:

 1. Lista operacji zgodnych z LSR – nabór 4/2019
 2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków) – nabór 4/2019
 3. Lista projektów zgodnych z LSR – nabór 5/2019
 4. Lista projektów wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków) – nabór 5/2019
 5. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczącego oceny i wyboru projektów, zawierający informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły – nabory nr 4/2019, 5/2019.
 6. Wzór protestu do naboru 4/2019 (zał. A15_Wzor_protestu) oraz do naboru 5/2019 (zał. B12_Wzor_protestu)

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie